Bewonerscomité Heimolen

COVM algemeen

Commissie Overleg & Voorlichting Millieuhygiëne (COVM) vliegbasis Woensdrecht

In 2009 is de Commissie Overleg en Voorlichting Milieuhygiëne (COVM) Vliegbasis Woensdrecht ingesteld. De COVM is een wettelijk voorgeschreven milieucommissie op grond van de luchtvaartwet. De COVM fungeert als platform voor overleg tussen partijen die betrokken zijn bij Vliegbasis Woensdrecht.

Het overleg van de COVM kan bijvoorbeeld gaan over maatregelen of voorschriften om de (geluid)hinder als gevolg van vliegactiviteiten te beperken. De commissie overlegt in openbare vergaderingen ( 2x per jaar). Tijd en plaats hiervan worden bekend gemaakt in de plaatselijke media. De vergaderstukken liggen ter inzage bij de omliggende gemeenten.

In de COVM Vliegbasis Woensdrecht zitten zowel burger vertegenwoordigers als wethouders van de gemeenten Bergen op Zoom, Woensdrecht, Roosendaal,  Essen. Daarnaast is er ook vertegenwoordiging van de vliegbasis Woensdrecht, Avialande en de Brabantse Milieufederatie.

De taken van het COVM zijn:

  • het voeren van overleg teneinde uit eigen hoofde of naar aanleiding van vragen of klachten advies uit te brengen dan wel voorstellen te doen aan de Staatssecretaris van Defensie of andere instanties over alle maatregelen en voorschriften ter beperking van met name de geluidhinder veroorzaakt door het gebruik van het luchtvaartterrein van de vliegbasis Woensdrecht;
  • het verstrekken van informatie en het geven van voorlichting inzake de geluidsaspecten van het gebruik van het luchtvaartterrein;
  • het evalueren van de eindresultaten van het te houden onderzoek als bedoeld in artikel 30c, tweede lid, van de Luchtvaartwet.

Met betrekking tot de vliegbewegingen en eventueel overlast: vliegbewegingen die afwijken van het reguliere vliegprogramma, alleen oefeningen, staan vermeld op www.luchtmacht.nl -> vliegbewegingen of op Teletekstpagina 766. Tevens probeert de Vliegbasis omwonenden middels Twitter, @VlbWoensdrecht, zo goed mogelijk op de hoogte te houden. Ook communiceert de vliegbasis via Twitter afwijkende vliegbewegingen zoals die van de AWACS.

Meldpunt klachten m.b.t. de vliegbasis Woensdrecht: Bureau Communicatie Koninklijke Militaire School Vliegbasis Woensdrecht 0164 69 39 39,  of via het klachtennummer 0800 022 6033 of via het digitale klachtenformulier op www.luchtmacht.nl -> vliegbewegingen -> klachten. 

Dus indien er klachten zijn van omwonenden mbt tot de vliegbewegingen dienen deze te worden gemeld via bovenstaande meldpunten.

Naast het COVM Woensdrecht zijn er COVM’s voor alle (militaire) vliegvelden. De burgerleden van de verschillende COVM’s zijn bezig om een forum op te starten waarbij we gezamelijk problematiek, denk hierbij aan gegevens verstrekking mbt vliegbeweging, kunnen bespreken en meer landelijke aandacht geven.