Bewonerscomité Heimolen

maart 2021 Onderhoud wegen Zandven en Zuidgeest.

In februari jl. berichtten bewoners van Zandven en Zuidgeest aan het Bewonerscomité dat de wegen Zandven en Zuidgeest er slecht bij lagen. Dat kan ook bijna niet anders. Het heeft in de maanden december en januari veel geregend. Het bewonerscomité heeft hierover contact opgenomen met de gemeente. Ook bewoners zelf gaven een melding aan de gemeente. De gemeente heeft begin maart jl. opnieuw onderhoud aan de wegen Zandven en Zuidgeest laten uitvoeren. Hiervoor dank aan de gemeente. De wegen liggen er weer goed bij. Bewoners zijn tevreden. Hopelijk krijgen we een mooi voorjaar met niet al te veel regen, zodat de wegen er de komende tijd goed bij blijven liggen.

maart 2020 Onderhoud aan de wegen Zandven, Zuidgeest en Nieuwebaan.

De gemeente heeft op 18, 19 en 20 maart jl. aan de wegen Zandven, Zuidgeest en Nieuwebaan groot onderhoud laten uitvoeren. Er is geschoven, puin gestort en aangewalst. Vervolgens heeft de aannemer op 22, 23 en 24 maart jl. het werk afgemaakt zodat de wegen zonder kuilen en opnieuw hard gemaakt er weer voortreffelijk bijliggen. Alles zat deze keer mee: droog weer en tijdens de werkzaamheden weinig verkeer. Hartelijk dank aan de gemeente en de aannemer voor de verrichte werkzaamheden.

januari 2019 Onderhoud van de wegen is nodig.

In december 2018 hebben bewoners van Zandven en Zuidgeest aan het bewonerscomité aangegeven dat het profiel van de wegen Zandven en Zuidgeest zich weer in een slechtere staat  begon te begeven. Er waren hier en daar weer diepere kuilen ontstaan en op verschillende plaatsen ontstonden weer modderige stukken. Het bewonerscomité heeft hierover contact opgenomen met de gemeente. Direct daarna heeft de gemeente nog voor de feestdagen de wegen geschouwd en de ergste kuilen gevuld. "Het is de bedoeling dat er afhankelijk van de weersomstandigheden medio januari 2019 een nieuwe onderhoudsronde plaats vindt met de profielfrees en stabilisatorvloeistof", aldus de gemeente.

maart 2017

De wegen Zandven, Zuidgeest en Nieuwebaan zijn in opdracht van de gemeente de afgelopen periode grondig aangepakt. Er is met hypermodern materiaal door aannemer AHVrij hard gewerkt. De wegen zijn keurig opgeknapt en liggen mooi bol. Sloten zijn waar mogelijk uitgebaggerd en er zijn grondboringen verricht om de afwatering door de bodem te versnellen door de afsluitbare lagen van de bodem heen. Er is een laag nieuw granulaat aangebracht. Deze laag is doorgefreesd om binding te krijgen met het aanwezige granulaat. Het bewonerscomité hoopt dat deze grondige aanpak er toe zal bijdragen dat het profiel van genoemde wegen in de toekomst in goede conditie zal blijven.

30 november 2016 Voortgang onderhoud wegen Zandven en Zuidgeest

Gedurende reeds enkele weken wordt er onderhoud uitgevoerd aan de wegen Zandven en Zuidgeest. In het contact met de gemeente en het bewonerscomité heeft de gemeente aangegeven, dat op een aantal, plaatsen grondboringen worden verricht om de afwatering door de bodem heen te versnellen. Hierbij wordt door afsluitbare lagen in de ondergrond heen geboord. Volgende maand (december) wil de gemeente in betere en drogere weersomstandigheden op Zandven en Zuidgeest eerst gaten gaan uitvullen, de puinbaan profileren en de bermen waar mogelijk verlagen. Ook wordt er dan een machine ingezet om de bermsloot te verbeteren. Het profiel van de rijbaan wordt zodanig van de woningen afgelegd dat de infiltratieboringen en de bermsloten voor een zo optimaal mogelijke afwatering kunnen zorgen.

november 2016 Voorstellen en onderhoud.

Voorstellen. Bewoners van Zandven en ook Huijbergsebaan hebben in september jl. contact opgenomen met het bewonerscomité en een aantal voorstellen gedaan. Het bewonerscomité heeft de voorstellen in de laatst gehouden vergadering besproken. Vervolgens heeft het bewonerscomité de voorstellen voorgelegd aan de gemeente.

Te hard rijden op het verharde gedeelte van Zandven en op de Huijbergsebaan. Bewoners van Zandven vinden dat er op het verharde gedeelte van Zandven te hard wordt gereden en stellen voor om op dit gedeelte een 30km-zone in te stellen. De gemeente stelt dat wet- en regelgeving aangeven dat een 30km-zone alleen kan in een bebouwde kom. Dit is voor Zandven niet van toepassing. Zandven ligt in het buitengebied  waar maximum snelheden als 60 en 80 km mogelijk zijn. Bewoners van de Huijbergsebaan vinden dat weinig automobilisten zich op de Huijbergsebaan houden aan de maximum snelheid van 60km per uur en veel harder rijden, waardoor de kruising Huijbergsebaan/Heimolen een gevaarlijke kruising is, zowel voor automobilisten als fietsers en voetgangers. Bewoners vragen hier aandacht voor. Het bewonerscomité heeft ook hierover contact opgenomen met de gemeente en daarbij aan de gemeente voorgesteld om op termijn op de kruising Huijbergsebaan/Heimolen een rotonde aan te leggen. Een rotonde haalt de snelheid eruit en zal de veiligheid voor automobilisten, fietsers en voetgangers verhogen. De gemeente heeft toegezegd om allereerst op de Huijbergsebaan op kort termijn een snelheidsmeting te gaan verrichten.

Het informatiebord op de hoek Huijbergsebaan/Zandven belemmert vanuit Zandven het uitzicht naar links. Op de Huijbergsebaan staan in de berm op de hoek Huijbergsebaan/Zandven twee bruine informatieborden boven elkaar, die vanuit Zandven het uitzicht naar links hinderen. Bewoners van Zandven stellen voor om de borden te verplaatsen, zodat het uitzicht naar links beter wordt. De gemeente heeft toegezegd ter plaatse te gaan kijken en indien mogelijk de borden te verplaatsen.

Onderhoud van de onverharde wegen van Zandven, Zuidgeest en Nieuwebaan. Op de weg van Zandven richting kaasboerderij heeft de gemeente dit jaar bij wijze van proef het wegdek voorzien van 'nieuw materiaal'. De gemeente vindt dat het resultaat bevredigend is. Recent heeft de gemeente op een andere plaats in het buitengebied van Bergen op Zoom ook een soort gelijke proef uitgevoerd. De gemeente is nu voornemens om het wegdek van de wegen Zandven en Zuidgeest ook te voorzien van dit 'nieuwe materiaal'. Op dit moment loopt er eerst nog een onderzoek naar een afdoende afwatering voor Zandven en Zuidgeest. Hierbij wordt ook de grensloot langs Zuidgeest betrokken. De Nieuwebaan wordt in het reguliere onderhoud meegenomen.

november 2015

Bewoners hebben aan het bewonerscomité gevraagd om een drietal verzoeken met de gemeente te bespreken.

Het eerste verzoek betreft de Nieuwe Baan. Aan de wegen van Zandven en Zuidgeest wordt in opdracht van de gemeente regulier onderhoud gepleegd. Het bewonerscomité heeft indien nodig hierover contact met de gemeente. Het verzoek is om ook de Nieuwe Baan voortaan in het reguliere onderhoud mee te gaan nemen. Het bewonerscomité heeft dit verzoek met de gemeente besproken. De gemeente heeft het verzoek voor een deel ingewilligd. Voortaan wordt het gedeelte van de Nieuwe Baan 'onder de bomen' in het reguliere onderhoud meegenomen. Bewoners van de Nieuwe Baan kunnen zo via de verharde weg van de Zandven hun woning goed bereiken.

Het tweede verzoek betreft Zandven en Zuidgeest. Via Zandven en Zuidgeest rijdt met regelmaat verkeer dat geen bestemming zoekt op Zandven en/of Zuidgeest. Het verzoek is om aan het begin van Zandven en Zuidgeest een bord met de tekst "alleen toegankelijk voor bestemmingsverkeer" te plaatsen. Het bewonerscomité heeft dit verzoek met de gemeente besproken. De gemeente heeft na intern overleg besloten om het verzoek niet in te willigen. De gemeente meent dat handhaving praktisch niet mogelijk is en zet grote vraagtekens bij het effect. Verder volgt de gemeente het huidige landelijke beleid om zo weinig mogelijk borden te plaatsen of juist geplaatste borden indien mogelijk weg te halen.

Het derde verzoek betreft Zuidgeest. Aan de boskant langs de weg van Zuidgeest ligt een (grens)sloot. Deze sloot is op meerdere plaatsen niet meer zichtbaar en dichtgegroeid. Het verzoek is om deze sloot uit te diepen om zo de afwatering van de weg te verbeteren. Ook dit onderwerp heeft het bewonerscomité met de gemeente besproken. In dit gesprek werd duidelijk dat niet de gemeente maar Brabants Landschap eigenaar en beheerder is van deze (grens)sloot. Het bewonerscomité neemt contact op met het Brabants Landschap om de kwestie te bespreken. Nader bericht volgt.

31 oktober 2014

In oktober jl. heeft de gemeente betreffende het onderhoud aan de wegen Zandven en Zuidgeest, gezien het goede resultaat van het laatst gepleegde onderhoud in september jl. en gezien de te dure en te bewerkelijke methode van onderhoud d.m.v.uitkisten per kuil en daarna aanwalsen, besloten te kiezen voor de methode die met het laatste gepleegde onderhoud is toegepast: onderhoud met shovel voorzien van een speciale 'tandenbak'. Een medewerker van de buitendienst van de gemeente zal de wegen structureel, één tot twee keer per maand, schouwen en wanneer nodig direct contact opnemen met de aannemer om de weg te laten nivelleren / onderhoud te plegen.

September 2014

18 september 2014. Deze week heeft een aannemer in opdracht van de gemeente onderhoud gepleegd aan de wegen Zandven en Zuidgeest. Kuilen zijn gerepareerd. In een overleg met de gemeente en het bewonerscomité op 18 september jl. is afgesproken dat in een vervolggesprek in oktober a.s. het resultaat van het gepleegde onderhoud wordt geëvalueerd.
Ook is afgesproken dat er bij de ingang van het tunneltje bij Zuidgeest/Antwerpsestraatweg een bord wordt geplaatst van max. 60km. Dit bord komt ook op de Oude Postbaan bij de markering 'Einde Bebouwde Kom'. Het bord 'Einde 30km zone' wordt vervangen door een bord max. 60 km.

November 2013

Op 8 november 2013 is er opnieuw overleg geweest met de gemeente en het bewonerscomité Heimolen over de staat van onderhoud van de wegen Zandven en Zuidgeest.

Uit het verslag van deze bijeenkomst:

De gemeente heeft de wegen Zandven en Zuidgeest voorzien van een nieuwe bovenlaag. De bewoners zijn hierover tevreden. Totale kosten van dit project: € 10.000.-. Het gebruikte granulaat is nog niet eerder gebruikt. De gemeente is dan ook erg benieuwd hoe de staat van de wegen zal zijn na de winterperiode. Er wordt wel onderhoud gepleegd. Niet wekelijks, maar als het nodig is. De gemeente geeft hiervoor opdracht. Enkele weken geleden is dit onderhoud gepleegd.

Het onderhoud bestaat uit: kuilen die ontstaan worden flink vierkant uitgegraven en opnieuw volgestort. Daarna wordt dit alles goed aangewalst. Na de winterperiode wordt de staat van de wegen opnieuw bekeken.

Ook is de maximum snelheid aan de orde gesteld.

Juni 2013

Op 21 juni 2013 heeft de gemeente in een bericht aan het bewonerscomité uitsluitsel gegeven over de mogelijkheden en onmogelijkheden ten aanzien van herstel van de wegen en onderhoud.
Kort samengevat komt het hier op neer:
Voor verharding van de wegen (een vurige wens van de bewoners als structurele oplossing) is geen geld beschikbaar. Daarbij komt dat het bestemmingsplan geen verharding van deze wegen in het buitengebied toestaat.
Voor fundatie, het leggen van graskeien als ondergrond, is evenmin geld beschikbaar. De kosten komen op € 30,- per m2. Dit is voor de gemeente geen haalbare zaak.
Het doortrekken van het asfaltfietspad zoals aansluitend op het grondgebied van Woensdrecht is ook geen optie vanwege de kosten. Het woensdrechts fietspad is aangelegd met subsidiegeld.
Het afsluiten van Zandven en of Zuidgeest is ook geen optie omdat plaatselijke agrariërs dan belemmerd worden in hun bedrijfsuitvoering. Bovendien moet volgens de verkeersdeskundige van de gemeente het bos voor iedereen toegankelijk blijven.
Door storten van puin en aanwalsen is er door de gemeente een nieuwe poging ondernomen om de weg te verbeteren. Zandven is al onderhanden genomen. Zuidgeest komt nog aan de beurt. De gemeente vindt het resultaat goed tot zeer goed. Het is nu zaak om de zandweg in goede staat van onderhoud te houden.
De gemeente wil blijven zoeken naar optimale/economische onderhoudsmogelijkheden.

Maart 2013

Veel bewoners van Zandven en Zuidgeest hebben bij het bewonerscomité aan de bel getrokken i.v.m. de slechte staat van onderhoud van de wegen Zandven en Zuidgeest.
Bij droogte hebben de bewoners veel last van stof. Bij regen is er wateroverlast. Er ontstaan putten en kuilen en er is veel slijk. Door de modder, de kuilen en losse stenen ontstaan er gevaarlijke situaties voor bewoners, wandelaars en fietsers. De bewoners hebben aan het bewonerscomité gevraagd om namens hen in gesprek te gaan met de gemeente om een structurele oplossing voor de problemen te realiseren. Het bewonerscomité heeft tot nu toe drie keer een gesprek met de gemeente gehad. Ondertussen hebben de bewoners zelf ook mogelijke oplossingen aangedragen.