Bewonerscomité Heimolen

AED op Heimolen, Zandven/Nieuwebaan en Huijbergsebaan

Reageer op dit onderwerp.

Maart 2024 Bijdrage Meeussen Fonds voor nieuwe AED

Enige tijd geleden hebben wij bij het Meeussen Fonds een aanvraag gedaan voor een bijdrage voor de aanschaf van een 3e AED binnen het Buurtschap Heimolen. Met als doel heel ons buurtschap Hartsafe te maken.

Met blijdschap kunnen wij melden dat onze aanvraag is gehonoreerd, en dat naast de AED's op de Heimolen en Nieuwebaan/Zandven er dus ook een AED gerealiseerd gaat worden op de Huijbergsebaan.

Zodra deze AED operationeel is zult u dit zeker van ons horen.

Maart 2024 Inventarisatie AED bevoegdheid

Tijdens de informatieavond afgelopen jaar is er uitleg gegeven over de stand van zaken van de AED’s binnen het buurtschap en de in het verleden gehouden cursussen.
 
Alvorens we gaan kijken naar de mogelijkheden en de noodzaak voor het organiseren van een AED/reanimeer-cursus, willen we graag in kaart brengen wie er al de bevoegdheid heeft om een AED te bedienen (bijv. BHV-certificaat via werk of jaarlijkse EHBO-cursus) en bereid is opgeroepen te worden indien nodig binnen het buurtschap.
 
Indien er niet voldoende gecertificeerde bewoners beschikbaar zijn om de AED te bedienen, willen we graag weten wie bereid is om een AED/reanimatiecursus te volgen.
 
Als u een van onderstaande vragen met Ja zou beantwoorden, willen we u vragen onderstaand formulier in zijn geheel ingevuld terug te sturen als reactie op deze mail of direct naar  
 
  • In het bezit van een geldige AED-bevoegdheid:           JA / NEE
  • In het bezit van een BHV-certificaat:                             JA / NEE
  • Bereid om oproepbaar te zijn voor AED-gebruik:          JA / NEE
  • Bereid om een AED/reanimatiecursus te volgen:          JA / NEE
  • Naam:
  • Adres:
  • Telefoonnummer:
Namens het bewonerscomité alvast bedankt.

januari 2021 Kennismakingsavond AED apparaten en AED cursus.

Kennismakingsavond met AED apparaten. Burgerhulpverleners gaven vorig jaar aan dat de ervaring hen leerde dat het goed is om vooraf een keer kennis te maken met het AED apparaat en de kast waarin het apparaat hangt. Dit om tijdens een calamiteit niet voor verrassingen te komen staan. Elke seconde telt dan. Het is wegens alle covid-19 maatregelen nog niet mogelijk om een kennismakingsavond, zoals in het artikel van maart 2020 hieronder staat beschreven, te organiseren. Zodra het organiseren van een dergelijke avond weer mogelijk is, zal het bewonerscomité actie ondernemen.

Cursus Burgerhulpverlener / AED. Al enkele jaren organiseert het bewonerscomité in januari een cursus AED voor burgerhulpverleners die wonen in het gebied van Heimolen en omgeving. Op dit moment kan de cursus vanwege alle Covid-19 maatregelen geen doorgang vinden. Controleer zelf of uw certificaat in deze bijzondere omstandigheid door de hartstichting is verlengd. Als het goed is hebt u hier van de Hartstichting een bericht over gehad.

maart 2020 Kennismakingsavond AED apparaten.

Sinds december 2018 hangen er in Heimolen en omgeving totaal 2 AED apparaten gebruiksklaar om in te zetten bij calamiteiten. Beide apparaten zijn in 2019 één keer ingezet. Burgerhulpverleners gaven aan dat de ervaring hen leerde dat het goed is om vooraf een keer kennis te maken met het apparaat en de kast waarin het apparaat hangt. Dit om tijdens een calamiteit niet voor verrassingen te komen staan. Elke seconde telt dan. Het bewonerscomité zal daarom een kennismakingsavond organiseren, waarbij burgerhulpverleners in de gelegenheid worden gesteld om in alle rust nader kennis te maken met beide apparaten die er hangen. Aanvankelijk was als datum 18 mei a.s. geprikt, maar de situatie m.b.t. het coronavirus laat dergelijke bijeenkomsten op dit moment niet toe. De datum is nu verplaatst naar een later tijdstip dit jaar. Burgerhulpverleners worden hier tijdig over geïnformeerd. 

De kosten ruim € 400 per jaar voor onderhoud (abonnement, verzekering, vervangen van onderdelen, en kosten organisatie bijscholing) drukken zwaar op de begroting van het bewonerscomité. Deze kosten zijn bijna een derde deel van de totale begroting. Het bewonerscomité probeert hier een oplossing voor te vinden.

Nieuwe burgerhulpverleners zijn van harte welkom. Denkt u: "Dat is wellicht iets voor mij", schroom dan niet en meldt u via email aan bij het bewonerscomité. In januari 2021 organiseert het bewonerscomité een nieuwe cursus burgerhulpverlener/reanimatie AED. Daarna kunt u zich aanmelden bij de hartstichting als burgerhulpverlener en wordt u opgeroepen als er zich in Heimolen en omgeving een calamiteit voordoet. Alvast hartelijk dank voor uw inzet.

januari 2019 Een AED op Zandven / Nieuwebaan is gerealiseerd.

Een AED op de kruising  Zandven / Nieuwebaan is gerealiseerd. Sinds december 2018 hangt hier net als op Heimolen een AED die gebruiksklaar is en bij eventuele calamiteiten ingezet kan worden. Door een samenwerking van bewoners en de Stichting BuurtAED is het project tot stand gekomen. In totaal hebben 20 bewoners van Zandven, Nieuwebaan, Zuidgeest en Huijbergsebaan een eenmalige vrijwillige bijdrage van €35,- gegeven. Door een extra bijdrage van één bewoner en met behulp van het project van Stichting BuurtAED zijn de benodigde financiën bij elkaar gebracht. Het bewonerscomité bedankt alle bewoners die een vrijwillige eenmalige bijdrage hebben gegeven heel hartelijk voor hun bijdrage.

Op 15 januari vindt er nog een cursus burgerhulpverlener plaats waarvoor 9 bewoners van Zandven, Zuidgeest en Nieuwebaan zich hebben opgegeven. In geval van een calamiteit zijn er dan voldoende burgerhulpverleners oproepbaar en beschikbaar om hulp te bieden.

juni 2018 AED op Zandven / Nieuwebaan?

'Goed voorbeeld doet goed volgen' is een bekend gezegde. Begin dit jaar kwam er vanuit de Nieuwebaan een bericht bij het bewonerscomité binnen met daarin het verzoek om de mogelijkheden te onderzoeken om in navolging van het plaatsen van een AED defibrillator op Heimolen dit indien mogelijk ook te realiseren in de Zandven/Nieuwebaan. Het bewonerscomité heeft dit verzoek in haar vergadering van 27 januari jl. besproken en positief op dit verzoek gereageerd. Vervolgens is er in februari jl. een nieuwsbrief verspreid onder de bewoners van Zandven, Nieuwebaan, Zuidgeest en Huijbergsebaan met daarin de vraag of men bereid zou zijn om eenmalig € 35,- te geven om een AED defibrillator in Zandven/Nieuwebaan te kunnen plaatsen. 68% van de bewoners hebben gereageerd, waarvan weer 64% aangaf een eenmalige bijdrage van € 35,- te willen geven. Eén bewoner gaf aan een substantiële hogere bijdrage te willen geven.

Vervolgens heeft het bewonerscomité contact gezocht met BuurtAED.nl, een initiatief van Phillips en de Hartstichting. Dit initiatief ondersteunt buurten bij het gezamenlijk aanschaffen van een Phillips AED met buitenkast.

Zoals het er naar uitziet kan met de bijdrage van de bewoners en de bijdrage vanBuurtAED.nl het project nu gerealiseerd worden. Het bewonerscomité heeft besloten om de realisatie verder in gang te zetten. Als eerste stap zal bij de bewoners de komende 8 weken de toegezegde eenmalige bijdrage van € 35,- geïnd worden.

30 maart 2018. Een AED apparaat op Heimolen is een feit.

Het bewonerscomité is blij u te kunnen melden dat het AED apparaat op Heimolen is geïnstalleerd. Het is gebruiksklaar en kan indien nodig vanaf nu gebruikt gaan worden. In januari jl. hebben een 12 tal bewoners de cursusavond burgerhulpverlener met succes gevolgd. Op dit moment zijn er in Heimolen een 12 tal bewoners, die als burgerhulpverlener via 112 opgeroepen kunnen worden als de nood aan de man komt.

Het hele project is een groot succes, temeer omdat voor meer dan 90% alles is gerealiseerd door de bewoners zelf. De geldelijke ondersteuning vanuit de ANWB, een bedrag van € 390,-  is hierbij een welkome aanvulling. Het bewonerscomité dankt nogmaals iedereen voor de geweldige inzet en de eenmalige bijdrage.

november 2017

Voor aanschaf van een AED apparaat op Heimolen heeft het bewonerscomité nu € 2500 beschikbaar. € 2100 hebben de bewoners van Heimolen en omgeving zelf opgebracht. Nogmaals hartelijk dank aan alle bewoners die een eenmalige bijdrage van €35 hebben gegeven. € 400 is beschikbaar gesteld door de ANWB. Het AED apparaat komt te hangen aan de buitengevel van de woning Heimolen 45a (Fam. Krepel). In het voorjaar heeft het bewonerscomité middels een nieuwsbrief aan de bewoners gevraagd wie een basiscursus wil gaan volgen. Een 12 tal bewoners hebben hiervoor interesse getoond en aangegeven dat zij bereid zijn om als vrijwilliger een basiscursus te volgen om in geval van nood oproepbaar te zijn. Op kort termijn worden deze bewoners benaderd om een en ander in gang te zetten. De basiscursus zal in januari 2018 plaats vinden. In februari 2018 wil het bewonerscomité het AED apparaat daadwerkelijk plaatsen zodat het vanaf maart 2018 beschikbaar is voor gebruik.

mei 2017

Het bewonerscomité heeft van veel bewoners de toegezegde eenmalige vrijwillige bijdrage van € 35,- mogen ontvangen, waarvoor hartelijk dank. Een 15-tal bewoners hebben de toegezegde bijdrage nog niet overgemaakt. Deze bewoners hebben inmiddels een herinneringsbericht ontvangen. Ook zijn er bewoners van buiten Heimolen die spontaan een bijdrage aan het project AED hebben gegeven, omdat ze het initiatief erg waarderen en willen steunen. Het bewonerscomité dankt deze bewoners hartelijk voor hun spontane bijdrage.

Op dit moment is het bewonerscomité aan het uitzoeken waar, welk apparaat aan te schaffen. Ook is het bewonerscomité aan het informeren naar hoe, waar en door wie er een cursus gegeven kan worden voor bewoners die aangegeven hebben een cursus te willen volgen. Ook bewoners die aangegeven hebben gecertificeerd te zijn kunnen aan deze cursus deelnemen.

Het bewonerscomité heeft voor het realiseren van een AED apparaat op Heimolen ook subsidie aangevraagd bij de gemeente. Eind mei deelde de gemeente aan het bewonerscomité mede dat de gemeente geen subsidie zal toekennen ondanks de eigen bijdrage van € 35,- van veel bewoners. De gemeente ziet als reden voor afwijzing dat de gemeente Bergen op Zoom reeds voorzien heeft in het project "hartsafe maken van Bergen op Zoom'. Er is een jaarlijks subsidiebedrag afgegeven aan de Stichting AED over de aanloopjaren 2010-2013. Het beleid van de gemeente Bergen op Zoom is erop gericht dat burgers na deze aanloopjaren verder gaan "in eigen kracht" en hierdoor zelf verantwoordelijk zijn voor aanschaf, onderhoud en scholing van een AED apparaat.

maart 2017 ANWB kent eenmalige bijdrage toe.

Op 16 maart jl. krijgt het bewonerscomité van de ANWB bericht dat eenmalig een bijdrage is toegekend van € 390,- voor het realiseren van een AED apparaat op Heimolen. Voorwaarde is dat voor maart 2018 het project gerealiseerd is. Het bewonerscomité ervaart deze bijdrage als zeer positief evenals de eenmalige vrijwillige bijdrage van € 35,- die veel bewoners van Heimolen hebben toegezegd. Dit alles is voor het bewonerscomité een stimulans om voortvarend aan het werk te gaan.

 

31 januari 2017 Voortgang AED plaatsing op Heimolen.

Het bewonerscomité heeft onder de bewoners van Heimolen middels een nieuwsbrief een onderzoek gedaan naar de mogelijkheid voor het plaatsen van een AED apparaat op Heimolen. Het onderzoek is nu afgerond. Gevraagd werd of de bewoners bereid zijn om een éénmalige bijdrage te geven van € 35,-. Ook werd onderzocht of er bewoners gecertificeerd zijn of bereid zijn om een cursus hiervoor te gaan volgen. Het onderzoekt levert een geweldig resultaat op. Op 89% van de ingevulde formulieren geven bewoners aan bereid te zijn om een éénmalige bijdrage te geven van € 35,00 wat resulteert in een bedrag van € 1785,-. Verder geven 8 bewoners aan gecertificeerd te zijn en 12 bewoners zijn bereid om een cursus hiervoor te gaan volgen. Het bewonerscomité bedankt bij voorbaat alle bewoners die zo enthousiast hebben gereageerd. Dit resultaat is een grote stimulans voor het bewonerscomité om verder te gaan en te proberen om daadwerkelijk een AED apparaat op Heimolen gerealiseerd te krijgen. De totale kosten voor de aanschaf zijn begroot op € 2175,- (kosten voor aanschaf apparaat + buitenkast en aanleg). De totale kosten zijn dus nog niet afgedekt. Het bewonerscomité heeft in haar vergadering van 21 januari jl. besloten om als vervolgstap een eenmalige bijdrage te vragen aan ANWB/donaties, omdat Heimolen ligt in het mooie gebied van De Brabantse Wal, waar veel recreanten (fietsers en wandelaars) passeren. De ANWB heeft de aanvraag in behandeling genomen. Het bewonerscomité hoopt op een positieve reactie van de ANWB en wacht nu eerst de beslissing van de ANWB af.

december 2016 Onderzoek naar mogelijkheden AED op Heimolen.

Bewoners van Heimolen hebben in september jl. bij het bewonerscomité de vraag neergelegd of er op Heimolen een AED defibrillator beschikbaar is of kan komen. Het bewonerscomité heeft dit onderwerp opgepakt en is er mee aan de slag gegaan.

Op de camping ‘Úit en thuis’ is een AED defibrillator aanwezig en in principe ook beschikbaar voor omwonenden.

Beleid gemeente. Allereerst is er bij de gemeente navraag gedaan met betrekking tot het beleid ten aanzien van AED apparaten in de gemeente. De gemeente antwoordde in haar berichtgeving als volgt: "Binnen de gemeente Bergen op Zoom zijn er voor het merendeel particuliere AED 's aanwezig. Tot voor enige jaren geleden was er een vorm van subsidie mogelijk voor de aanschaf/onderhoud van een AED. Echter deze subsidie is verdwenen omdat de gemeente uitgaat van de eigen kracht en verantwoordelijkheid van de inwoners. Particulieren zijn zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van hun AED of dienen de aanschaf van een AED zelf te bekostigen. Ook de EHBO-vereniging heeft enkele AED 's in hun bezit. Zij verzorgen zelf het onderhoud. Ook zijn er enkele gemeentelijke AED 's aanwezig in gebouwen zoals bv. het gemeentehuis. Hiervoor is de gemeente zelf verantwoordelijk. Er wordt dus geen subsidie of andere financiële ondersteuning gegeven als men een AED wil aanschaffen  en/of onderhouden. Wel is het mogelijk om 'mee te liften' met het onderhoudscontract van de gemeente Bergen op Zoom. Dit betekent dat men voor een bepaalde prijs hetzelfde onderhoudscontract kan inkopen als voor de gemeentelijke AED 's.

Meer informatie. Het bewonerscomité heeft vervolgens voor meer informatie contact gezocht met de Stichting AED Bergen op Zoom en de EHBO-vereniging. Het gebruik van een AED apparaat heeft het meeste effect als dit binnen de 6 minuten gebeurt. Gunstig hierbij is als het apparaat binnen een afstand van 500m op een centrale plaats op Heimolen bereikbaar is. Ook is het van belang dat een aantal vrijwilligers op Heimolen een basiscursus hebben gevolgd voor het gebruik van het AED apparaat, zodat in geval van nood snel iemand oproepbaar is en ter plaatse kan zijn. De eenmalige kosten voor aanschaf van één AED apparaat met bijbehorende kast zijn ongeveer € 2000,-. Hierbij komen nog de jaarlijkse kosten voor het onderhoud.

Hoe verder. Omdat een AED apparaat van belang kan zijn voor alle bewoners van Heimolen is het bewonerscomité voornemens om in januari a.s. onder de bewoners van Heimolen een 'face to face' enquête te houden met daarbij o.a.de vraag of men bereid is een eenmalige bijdrage te geven voor de aanschaf van een AED-apparaat. Het bewonerscomité werkt een dergelijke enquête op dit moment verder uit.