Bewonerscomité Heimolen

Financiën

De financiele huishouding van het Bewonerscomité Heimolen en de Stichting Buurtschap Heimolen (natuurlijk rechtspersoon) kunnen worden ondergebracht in twee categorieën, te weten donaties en kosten.

Donaties

De donatities die worden ontvangen zijn:

1)   Jaarlijkse contributie van de leden van het Bewonerscomité Heimolen (100 euro pp). Indien nodig  worden er additionele bijdrages gevraagd.

2)   Vrijwillige donaties van de bewoners van Heimolen en omgeving.

3)   Vergadervergoeding van het COVM (Commissie Overleg & Voorlichting Milieuhygiëne).

Kosten

De kosten kunnen als volgt worden opgedeeld:

1)   Contributies en bankkosten: Stichting Buurtschap Heimolen is een natuurlijk persoon en dient derhalve te zijn ingeschreven in de Kamer van Koophandel. Hiervoor moet jaarlijks een contributie worden betaald. Om betalingen namens de stichting te kunnen doen is er een bankrekening met de jaarlijkse bankkosten.

2)   Drukkosten: dit zijn de kosten van de nieuwsbrief die we onder de bewoners verspreiden.

3)   Juridische kosten: dit zijn de kosten van het inhuren van een advocaat en andere experts indien nodig alsmede de griffiekosten etc.

4)   Overige kosten: dit zijn met name kosten die gemaakt worden voor gezamelijk overleg met gemeente, raadsleden en andere derde partijen.

 

Om zorg te dragen dat alle donaties en kosten transparant worden bijgehouden is er een jaarlijkse kascontrole waarbij de penningmeester verantwoording aflegt over de financiën van het afgelopen jaar.

Mocht u een vrijwillige donatie willen doen, kan dit op het bankrekeningnummer van het bewonerscomité:

NL16 INGB 0004994941 t.n.v. Stichting buurtschap Heimolen