Bewonerscomité Heimolen

April 2022

In december en januari zijn er twee online informatiebijeenkomstenn georganiseerd door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en Tennet omtrent het nieuw aanteleggen 380 kV hoogspanningsverbinding tussen de energiecentrales in Vlissingen en Borssele en de aansluiting bij Tilburg.

De eerste bijeenkomst werd georganiseerd voor de ter inzage legging van het ontwerp-inpassingsplan. Tijdens de tweede bijeenkomst werd ingegaan op de mogelijke gezondheidsrisico's en magnetische straling rond de aan te leggen 380 kV hoogspanningsverbinding.

De actuele stand van zaken, presentaties en de vraag- en antwoorddocumenten van deze avonden zijn te vinden via www.rvo.nl/zuid-west-380kV-oost

 

maart 2020 Vervolg besluit minister tracé 380kV

Op 28 februari 2020 heeft de minister van EZK ingestemd met het voorstel om de ondergrondse aanleg van de 380kV-verbinding in de buisleidingenstraat bij Bergen op Zoom te verlengen en hier een extra stuk te verkabelen. Dit besluit heeft tot gevolg dat de nieuw aan te leggen 380kV-verbinding bij Bergen op Zoom ondergronds blijft tot voorbij de bossen van landgoed Zoomland. Ook de bestaande 150 kV verbinding gaat ondergronds. Hierdoor verdwijnen de bestaande masten uit de leefomgeving van Bergen op Zoom.

september 2019 Besluit minister tracé 380kV

Op 24 september jl. heeft de minister van EZK een besluit genomen over de keuze voor de uitwerking van het voorgenomen tracé van de nieuwe 380kV hoogspanningsverbinding tussen Rilland en Tilburg (Zuid-West 380kV Oost). De minister heeft met in acht neming van het advies van de gezamenlijke Regionale Overheden de volgende varianten gekozen:

Uitwerkingsgebied 2 Brabantse Wal: variant Groen, ondergronds in de buisleidingstraat.

Uitwerkingsgebied 3 Bergen op Zoom: de minister vraagt aan Tennet om samen met de belanghebbenden een verlengd kabeltracé in de buisleidingstraat aansluitend op de Brabantse Wal nader te onderzoeken. Als dit onderzoek een positief resultaat oplevert gaat de nieuw aan te leggen 380 kV straks ondergronds vanaf de A4/A58, achterlangs landgoed Mattemburgh en blijft ondergronds tot de bossen van landgoed Zoomland zijn gepasseerd.

Op donderdag 14 november as. organiseert Tennet in samenwerking met het ministerie van EZK een informatiebijeenkomst waarop het tracé en het vervolgproces wordt toegelicht. Plaats: zalencentrum De Raayberg, Antwerpsestraatweg 267 Bergen op Zoom. Tijd: van 19.00 tot 21.00 uur.

 

september 2019 Voortgang besluit minister.

In de eerste week van september zijn er in de kamer aan de minister van Economische Zaken en Klimaat vragen gesteld. Uit de antwoorden van de minister op die vragen blijkt dat de minister voornemens is, in overeenstemming met het advies van de samenwerkende overheden, om voor uitwerkingsgebied 3 Bergen op Zoom een verlengd kabeltracé in de buisleidingenstraat, aansluitend op uitwerkingsgebied 2 Brabantse Wal, nader te onderzoeken. Dit omdat er dan mogelijk een alternatief ontstaat zonder dat grootschalige bomenkap in het Natura 2000-gebied nodig zal zijn.

Eind september wordt er een besluit van de minister verwacht.

juni 2019 Advies aan de minister.

De Samenwerkende Regionale Overheden hebben op 5 juni jl. schriftelijk een gezamenlijk advies uitgebracht aan de minister. De Samenwerkende Regionale Overheden spreken voor het Uitwerkingsgebied 3 Bergen op Zoom in hun advies aan de minister een duidelijke voorkeur uit voor het nader onderzoeken van een ondergronds tracé in de buisleidingenstraat, aansluitend op het reeds vastgestelde ondergrondse 380kV tracé in de buisleidingenstraat in het Uitwerkingsgebied 2. Zij vragen de minister deze optie alsnog te onderzoeken om zo onnodige aantasting van Natura-2000 gebied te voorkomen. Zij geven in dit advies aan dat deze ondergrondse variant een breed draagvlak geniet onder bewoners/omwonenden, alsmede de gemeenteraad van Bergen op Zoom en betrokken organisaties.

Verder staat in het advies dat er in het voortraject, waarbij alleen voor het Uitwerkingsgebied 3: Bergen op Zoom bovengrondse opties zijn meegenomen, een voorkeur is voor Variant Geel met daarbij een voorkeur voor opstijgpunt B nabij de Huijbergsebaan ( in de beschrijving in Projectboek 3 ook wel opstijgpunt 2 genoemd). Opstijgpunt B is gunstiger voor het landschap, aangezien opstijgpunt A (1) dominant in het Beekdal ligt en de visuele samenhang in het gebied (Brabantse Wal - Oosterschelde) verstoort.

Verwacht wordt dat de minister voor 3 juli a.s. een besluit neemt.

mei 2019 Voortgang 380kV

Inmiddels heeft er een derde werkatelier plaatsgevonden en heeft Tennet eind maart Projectboek 3 uitgebracht. In dit projectboek beschrijft Tennet  in het uitwerkingsgebied 3 bij Bergen op Zoom, nabij Heimolen, drie mogelijk realistische varianten: variant Geel met opstijgpunt A, variant Geel met opstijgpunt B en variant Groen met eigen opstijgpunt.

Variant Geel met opstijgpunt A: dit opstijgpunt ligt direct aan de oostkant van de A4 en staat in het beekdal. Dit beekdal heeft een unieke visuele samenhang tussen de Brabantse Wal en de Oosterschelde. Opstijgpunt A met in het vervolgtracé de bijbehorende bovengrondse masten in het beekdal hebben hier een grote landschappelijke impact.

Variant Geel met opstijgpunt B: dit opstijgpunt ligt 700 meter verder aan de westkant van de buisleidingenstraat ter hoogte van de Huijbergsebaan. Dit opstijgpunt staat niet in de zichtlijn richting Oosterschelde. Het tracé gaat dan vanaf de A4 ongeveer 700 meter verder ondergronds in de buisleidingenstraat tot aan de Huijbergsebaan.

Variant Groen met eigen opstijgpunt: dit opstijgpunt ligt eveneens 700 meter verder, maar nu aan de oostkant van de buisleidingenstraat ter hoogte van de Huijbergsebaan. Ook dit tracé gaat vanaf de A4 ongeveer 700 meter ondergronds in de buisleidingenstraat tot aan de Huijbergsebaan.

Zoals in de berichtgeving van januari jl. vermeld (zie hieronder) gaat de voorkeur, ook van het bewonerscomité, uit naar variant Geel met opstijgpunt B. Het bewonerscomité heeft in meerdere gesprekken met wethouder Barry Jacobs de voorkeur voor variant Geel met opstijgpunt B besproken.

In de tweede helft van de maand april heeft een groep bewoners, verenigd in de Samenwerkende Belanghebbenden Brabantse Wal, bij de gemeente aan de bel getrokken en hun zorgen geuit over de schade die toegebracht gaat worden aan het Natura-2000gebied in het tracé vanaf de Huijbergsebaan tot ongeveer 2,5 km verderop. Zij stellen dat, als de 380kV vanaf de Huijbergsebaan bovengronds wordt aangelegd, er door bomenkap veel bos (ca 200.000 vierkante meter) en landschapsschoonheid verloren gaat. Zij zien als alternatief een ondergrondse variant in de buisleidingenstraat. Bomenkap is dan niet aan de orde en als de huidige 150kV hoogspanningslijn is afgebroken komt er nog ongeveer 40.000 vierkante meter bos bij. Op donderdag 16 mei jl. is er door de Samenwerkende Belanghebbenden Brabantse Wal ter plaatse een schouw georganiseerd waar raadsleden en wethouders aanwezig waren. Op 21 mei jl. is het onderwerp in de Commissie Ruimte, Duurzaamheid en Economie besproken en is er een Concept Motie opgesteld. De motie is in de raadsvergadering van 29 mei jl. door alle fracties unaniem ondertekend. In deze motie wordt verzocht om het tracé vanaf de Huijbergsebaan tot ongeveer 2,5km verderop aan te merken als knelpunt en dat een ondergronds tracé in de buisleidingenstraat voor dit tracé als alternatief moet worden onderzocht.  Dit alles om een enorme bomenkap in het Natura-2000gebied te voorkomen.

De wethouder heeft aangegeven deze motie als steun in de rug te zien om de verdere besprekingen te voeren in het Regionale Overleg van de Samenwerkende Overheden, die gezamenlijk een advies opstellen richting minister. De minister neemt in juni a.s. een besluit.

Het bewonerscomité is bij de bovenstaande beschreven ontwikkelingen van de Samenwerkende Belanghebbenden Brabantse Wal informatief betrokken en steunt het voorgestelde alternatief: een ondergrondse verkabeling in de buisleidingenstraat voor het tracé vanaf de Huijbergsebaan tot ongeveer 2,5 km. verderop, aansluitend op het ondergrondse tracé tot aan de Huijbergsebaan nabij Heimolen. 

januari 2019 Voortgang 380kV.

In oktober 2018 heeft Tennet voor alle betrokkenen een tweede werkatelier georganiseerd met als onderwerp: 'Het verder uitwerken van de ondergrondse verkabeling bij de gemeente Woensdrecht en Bergen op Zoom'. Het bewonerscomité en andere direct betrokken bewoners waren hierbij aanwezig. De bijeenkomst vond plaats op Heimolen. Er zijn voor de ondergrondse verkabeling nog twee varianten overgebleven:

Variant 1: de ondergrondse verkabeling in de buisleidingenstraat. Een recent onderzoek naar deze mogelijkheid wijst uit dat een ligging van de kabels in de buisleidingenstraat haalbaar wordt geacht. Deze variant scoort goed op techniek, natuur, landschap en leefomgeving. In het werkatelier bleek een duidelijke voorkeur voor deze variant. Variant 2: een ondergrondse westelijke variant niet in de buisleidingenstraat.

Ten aanzien van het noordelijke opstijgpunt (nabij Heimolen) zijn er nu twee locaties verder uitgewerkt. Locatie A, direct oostelijk van de A4 bij Heimolen en locatie B, direct nabij de Huijbergsebaan. In het werkatelier bleek een duidelijke voorkeur voor locatie B (het opstijgpunt nabij de Huijbergsebaan), omdat deze locatie veel beter scoort op het gebied van landschap en leefomgeving met daarbij in aanmerking genomen dat dit opstijgpunt een klein effect heeft op natuur en dat de kosten hoger zijn door de langere ondergrondse verkabeling tot aan de Huijbergsebaan.

Tennet gaat nu vervolgens een integrale effectenanalyse opstellen voor bovengenoemde varianten (eind 2018). Begin 2019 wordt er door de gezamenlijke overheden een advies uitgebracht aan de minister. Vervolgens maakt de minister een keuze.

juni 2018 Voortgang aanleg 380kV hoogspanningsleiding

We zijn inmiddels weer een klein half jaartje verder. Ook al lijkt het stil aangaande de voortgang, niets is minder waar. Het tracé ligt op hoofdlijnen vast. Tennet werkt momenteel naar een meer definitief tracé toe en doet dat door alle verzoeken, optimalisatiemogelijkheden en knelpunten verder te onderzoeken. In ontwerpateliers worden de optimalisaties met betrokkenen, zoals o.a. de directe omgeving, gemeenten, natuurorganisaties, landgoedbeheerders en bewoners(comités) verder besproken. In die werkateliers gaat het over de mogelijkheden om aan wensen te kunnen voldoen en de afwegingen die hierbij gemaakt moeten worden. Meerdere gesprekken zullen leiden tot een definitieve aanpassing van het tracé.

Op donderdag 17 mei jl. heeft het eerste ontwerpatelier plaats gevonden.  In dit eerste ontwerpatelier zijn de verschillende belangen en wensen van betrokkenen aangaande het 380kV kabeltracé Brabantse Wal in beeld gebracht. Ook het bewonerscomité heeft hier aan deel genomen en de wens dat de ondergrondse verbinding bij Woensdrecht (Landgoed Mattemburgh) (P1-vWoe) doorgetrokken wordt bij Heimolen onder de A4 en de Huijbergsebaan door met als opstijgpunt direct na de Huijbergsebaan (gedeelte van het tracé P1-vBe) duidelijk naar voren gebracht. Dit alles krijgt een vervolg in een tweede ontwerpatelier.

november 2017

Op 28 augustus jl. heeft het bewonerscomité een gesprek gehad met wethouder Ad Coppens van de gemeente Bergen op Zoom. Op dit moment voert het bewonerscomité overleg met Tennet over het doortrekken van de ondergrondse verbinding onder de A4 en onder de Huijbergsebaan door met daarbij het opstijgpunt na de Huijbergsebaan.

juli 2017

Begin juli laat minister Henk Kamp weten een besluit te hebben genomen. Het Voorlopig Voorkeurs Alternatief (VVKA) is nu bekend. Het VVKA komt overeen met het adviestracé van de samenwerkende overheden. Het VVKA loopt vanaf Rilland via Woensdrecht en Roosendaal-Borchwerf naar Standdaarbuiten en vervolgens via Zevenbergschenhoek en Hooge Zwaluwe naar Geertruidenberg. Hierna loopt het tracé richting 's-Gravenmoer en via Huis ter Heide naar het nieuw aan te leggen 380kV-station op de locatie de Spinder bij Tilburg. Vanwege verschillende knelpunten bij Woensdrecht (Natura 2000, nabijheid buisleidingenstraat en effecten op het landschap) gaat het tracé circa 7 km ondergronds.

Op 15 juli jl. bespreekt het bewonerscomité in haar reguliere vergadering de voortgang van 380kV. Het bewonerscomité is in mei jl.na een zorgvuldige heroverweging meegegaan met het voorkeurstracé van het college van B&W van de gemeente Bergen op Zoom (zuidelijke tracé paars) mits de genoemde ondergrondse verbinding bij Woensdrecht (Landgoed Mattemburgh) (P1-vWoe) doorgetrokken wordt bij Heimolen onder de A4 en de Huijbergsebaan door met als opstijgpunt direct na de Huijbergsebaan (gedeelte van het tracé P1-vBe) In deze vergadering besluit het bewonerscomité op kort termijn verdere stappen te gaan zetten om genoemde ondergrondse verbinding gerealiseerd te krijgen. Het bewonerscomité besluit als eerste stap op kort termijn opnieuw in gesprek te gaan met wethouder Coppens van de gemeente Bergen op Zoom en opnieuw contact op te nemen met Tennet..

mei 2017

Nadat het college van B&W van Bergen op Zoom haar keuze voor het zuidelijke tracé (paars) kenbaar heeft gemaakt is het bewonerscomité zich opnieuw gaan beraden omdat de keuze van het voorkeurstracé van de gemeente een andere is dan de keuze van het bewonerscomité (het blauw/gele tracé door het Markiezaatsmeer ten noorden van Bergen op Zoom).

Op 10 mei jl. vindt er in de raadszaal van de gemeente Bergen op Zoom een beeldvormende raadsvergadering plaats over het onderwerp 380kV, waarbij ook Tennet aanwezig is. Het bewonerscomité spreekt tijdens deze beeldvormende raadsvergadering in en maakt aan raad en college het volgende kenbaar:                                                                                                                                                                                                        

Het bewonerscomité is altijd bereid om constructief mee te denken en wil met respect kennis nemen van andere keuzes en bijbehorende argumenten. Met in achtneming van de door het bewonerscomité eerder genoemde uitgangspunten (zie oktober 2016 hieronder) heeft het bewonerscomité tijdens intensief overleg haar tracékeuze heroverwogen en besloten mee te willen gaan met het voorkeurstracé van het college mits de genoemde ondergrondse verbinding ter hoogte van Mattemburgh (P1vWoe) bij Heimolen doorgetrokken wordt onder de A4 en onder de Huijbergsebaan (een gedeelte van het tracé P1vBe) met als opstijgpunt direct na de Huijbergsebaan. Het bewonerscomité vraagt aan het college nadrukkelijk en met klem om mee te gaan met dit voorstel om zo het ondergrondse tracé in ieder geval tot en met de Huijbergsebaan te realiseren. Het bewonerscomité vraagt daarbij aan het college om in het regionaal overleg heel sterk te pleiten voor dit ondergrondse tracé. Aan de raad vraagt het bewonerscomité om alles te doen wat in het vermogen van de raad ligt om dit voorstel te steunen.

Op 18 mei jl. maakt het bewonerscomité in een gesprek met Tennet haar heroverwogen standpunt opnieuw kenbaar en licht dit verder toe.

Op 23 mei stemt de voltallige raad in de commissievergadering Stad en Ruimte in met de tracékeuze van het college (het zuidelijk tracé) met daarbij uitdrukkelijk aandacht voor het realiseren van het doortrekken van de ondergronds bekabeling vanaf de A4 bij Heimolen tot tenminste onder de Huijbergsebaan door, zoveel mogelijk ondergronds. De raad geeft aan de wethouder aan dit duidelijk in het advies aan de minister kenbaar te maken, dan wel middels een aparte brief.

Op 30 mei versturen de gezamenlijke overheden (betrokken gemeenten en provincies) hun advies m.b.t. een voorkeurtracé van de 380kV hoogspanningsverbinding aan de ministers. Dit advies luidt als volgt: De samenwerkende overheden adviseren u het volgende meest gedragen tracé vast te stellen als Voorlopig Voorkeurs Alternatief (VVKA): Van Rilland loopt het tracé via de Brabantse Wal naar Roosendaal-Borchwerf, bij Woensdecht ondergronds (Variant P1-vWo). Van Roosendaal-Borchwerf tot en met Standdaarbuiten loopt de lijn langs de westzijde van de A17 (Variant P2-vWe). Van Standdaarbuiten tot aan Tilburg volgt de lijn een noordelijk tracé via Hooge Zwaluwe en Loon op Zand via de Bosroute (Variant P3-vBi-vBo).Het tracé eindigt bij de stationslocatie De Spinder in Tilburg.

april 2017

Begin april verschijnt het document "Zuid-West 380kV Oost Hoogspanningsverbinding Rilland-Tilburg" (MER)  en wordt het document openbaar gemaakt. De ondertitel luidt: "Samenvatting Milieueffecten en Meest Milieuvriendelijk Alternatief (MMA)". Tennet publiceert gelijktijdig het document "Integrale Effectenanalyse" met daarbij het document "Notitie Kosten Zuid-West 380kV Oost". In het eerstgenoemde document is geen eenduidig Meest Milieuvriendelijk Alternatief (MMA) vastgesteld, omdat afzonderlijke tracés en/of varianten op het ene thema zeer gunstig, maar op een ander thema heel ongunstig scoren. Het gevolg is nu dat weging tussen de drie hoofdthema's 'Kwaliteit en Leefomgeving', 'Landschap en Cultuurhistorie' en 'Natuur/draadslachtoffers' noodzakelijk is om tot een goede keuze te komen.

De politiek in Bergen op Zoom (CDA en BSD) stelt in deze periode t.a.v. de voortgang 380kV schriftelijke vragen aan het college. Het college beantwoordt deze vragen schriftelijk (zie website gemeente).

Op 25 april jl. spreekt het college van Bergen op Zoom zijn voorkeur uit voor het zuidelijk tracé (paars) langs de zuidkant van Bergen op Zoom, met in ieder geval een ondergrondse verbinding ter hoogte van Landgoed Mattemburgh. Mocht er meer ruimte zijn om ondergronds te verbinden, dan zet het college daar op in. Het college stelt middels een emailbericht het bewonerscomité van bovengenoemd besluit op de hoogte.

maart 2017

Op 16-03-2017 is er een informatief gesprek tussen het bewonerscomité en wethouder Coppens van Bergen op Zoom. Het bewonerscomité maakt in dit overleg nogmaals haar standpunt t.a.v. een voorkeurstracé aan de wethouder kenbaar.  In dit gesprek wordt verder duidelijk dat rond 31 maart a.s. de MER rapportage verwacht wordt, met daarin m.b.t. de tracés het Meest Milieuvriendelijke Alternatief (MMA). De wethouder geeft aan dat er t.a.v. een voorkeurtracé nog geen advies is van het college. Het college wacht eerst de MER-rapportage af. De gemeente streeft er naar om met de gemeenten Woensdrecht, Steenbergen en Roosendaal tot een gezamenlijk standpunt/advies te komen. De samenwerkende overheden (betrokken gemeenten en provincies) geven in een schrijven van 16 maart jl. aan te proberen om voor 1 juni a.s. te komen tot een zo breed mogelijk gedragen advies aan de betrokken ministers.

Op uitnodiging van de provincie neemt het bewonerscomité op 24 maart a.s. in het provinciehuis in Den Bosch deel aan een rondetafelgesprek over het onderwerp 380kV. Het bewonerscomité maakt hier haar standpunt m.b.t het voorkeurtracé duidelijk en licht dit toe.  

 

oktober 2016 Voortgang aanleg 380kV hoogspanningsleiding.

In juni jl. heeft het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en het ministerie van Infrastructuur en Milieu gezamenlijk het tracédocument Zuid - West 380kV oost uitgebracht. N.a.v. dit document en na een gesprek met de gemeente van Bergen op Zoom op 1 september jl. heeft het bewonerscomité op 26 september jl. een speciale vergadering aan dit onderwerp besteed. In deze vergadering heeft het bewonerscomité opnieuw haar uitgangspunten voor een voorkeurstracé vastgesteld. Deze uitgangspunten zijn:

1. Hoogspanningsleidingen zo ver mogelijk verwijderd van mensen. 

2. Geen of zo min mogelijk nadelige effecten in landschappelijk waardevol gebied/natuurgebied, o.a. Brabantse Wal.

3. Waar mogelijk bundeling met bestaande 150 kV en 380kV hoogspanningsleiding en infrastructuur.

Vervolgens heeft het bewonerscomité in deze bijeenkomst, gelet op genoemde uitgangspunten als voorkeurstracé gekozen voor het blauw/gele tracé door het Markiezaatsgebied ten noorden van Bergen op Zoom. De keuze voor dit tracé heeft mede tot gevolg, dat de bestaande hoogspanningsmasten ten zuiden van Bergen op Zoom zullen verdwijnen. Op dit moment is het bewonerscomité m.b.t. de door het bewonerscomité gemaakte keuze voor dit blauw/gele tracé in overleg met gemeente en Tennet. Verder wordt verwacht dat er midden 2017 een MER zal worden opgesteld om van alle in het tracédocument genoemde tracés de milieueffecten in kaart te brengen.

Zuid-West 380kV oost
Tracé overzicht.

april 2016 Gesprek bewonerscomité en gemeente over 380KV.

Het bewonerscomité heeft het initiatief genomen om met de gemeente te spreken over de voortgang van de aanleg van de 380KV hoogspanningslijn. Het gesprek heeft op 24 maart jl. plaats gevonden. Een aantal feiten op een rij.

Nieuwe procedure. Duidelijk werd dat er voor het traject Zuid-West 380KV-oost (van Rilland tot aan Tilburg) een geheel nieuwe procedure is opgestart. Er wordt voor dit traject een geheel nieuwe Milieu Effecten Rapportage (MER) opgesteld. Hiervan is de Startnotitie in voorbereiding. Verwacht wordt dat eind 2016 deze MER rapportage afgerond zal zijn. Rond Bergen op Zoom worden twee trajecten opnieuw onderzocht: één langs de noordkant van Bergen op Zoom en één langs de zuidkant. In de nieuw op te stellen MER worden nieuwe wet- en regelgeving meegenomen. In het traject langs de noordkant zijn de vogelrichtlijn en het natuurgebied Het Halsterens Laag knelpunten. In het traject langs de zuidkant zijn de buisleidingenstraat en het landschappelijk waardevolle gebied De Brabantse Wal knelpunten. Ook de gemeente Woensdrecht heeft knelpunten (o.a. Mattemburgh).

Ondergronds aanleg. In het gehele traject Rilland-Tilburg is het nu mogelijk om 10 km ondergronds aan te leggen. Het aantal kilometers kan gesplitst worden in bv. twee keer 5 km, of 3 en 3 en 4 km (liefst zoveel mogelijk kilometers aaneengesloten i.v.m. de kosten). Het bewonerscomité is voorstander van ondergrondse aanleg, omdat de visuele vervuiling door de nieuwe hogere masten de landschappelijke waarde aantast van het landschappelijk waardevolle gebied De Brabantse Wal, een onderdeel van mogelijk in de toekomst het Unesco Geopark Scheldedelta. Ook de gemeente Bergen op Zoom zet in op ondergrondse aanleg. In recent gehouden gesprekken met de gemeente en Tennet heeft de gemeente dit kenbaar gemaakt.

Inspraak. Als de MER is afgerond stelt de minister opnieuw een voorkeurstraject vast. Dan kunnen bevindingen en meningen, mede omtrent ondergrondse aanleg, kenbaar gemaakt worden. De gemeente gaf in het gesprek aan zich zeer bewust te zijn van de zorgen die er leven bij bewoners van kwetsbare objecten (woningen binnen de invloedssfeer van de masten) en zegt er bij Tennet op aan te dringen dat er een goede communicatie is vanuit Tennet naar de betrokken bewoners toe.

Het bewonerscomité heeft een afspraak lopen voor een vervolggesprek met Tennet.

januari 2016 Ondergrondse aanleg 380 KV?

Op 2 december 2015 jl. heeft minister Henk Kamp een brief naar de Tweede Kamer gestuurd met daarin zijn bevindingen m.b.t. ondergrondse aanleg bij nieuwe hoogspanningsleidingen. De minister refereert in deze brief aan de uitgangspunten die in 2009 door de Tweede Kamer zijn vastgelegd in het Derde Structuurschema Elektriciteitsvoorziening SEV III:

1. Hoogspanningsverbindingen combineren en bundelen met bestaande hoogspanningsverbindingen en/of bovenregionale infrastructuur. De minister geeft aan dat zijn beleid er op gericht is de kansen om te bundelen en te combineren met andere hoogspanningsverbindingen en infrastructuur zoveel mogelijk te benutten.

2. Hoogspanningsverbindingen worden bovengronds aangelegd, tenzij... Dit houdt concreet in dat de aanleg van hoogspanningsverbindingen in principe bovengronds gebeurt. Op basis van integrale afweging op projectniveau kan in bijzondere gevallen - mits de leveringszekerheid niet in gevaar komt - ondergrondse aanleg worden overwogen voor kortere afstanden, waarbij er sprake moet zijn van evidente maatschappelijke meerwaarde en waarbij de meerkosten financieel verantwoord zijn. 

Op basis van tussentijdse resultaten van onderzoek aan de 10km ondergrondse kabel die inmiddels in bedrijf is in de Randstad en op basis van voortschrijdend aanvullend onderzoek van TenneT en derden heeft TenneT in 2015 geconcludeerd dat er t.a.v. ondergrondse aanleg behoedzaam verdere stappen kunnen worden gezet. Op basis van een uitgebracht advies van TenneT en andere studies stelt de minister in zijn brief aan de Tweede Kamer vast dat tussen Rilland en Tilburg (Zuidwest 380KV oost) op dit moment 10 kilometer extra ondergrondse aanleg van hoogspanningsverbinding technisch mogelijk wordt geacht. Daarbij vindt de minister een aantal principes leidend:

1. Leveringszekerheid staat voorop.

2. Ondergrondse aanleg alleen als oplossing voor ruimtelijke knelpunten. Als voorbeeld noemt de minister hier de situatie waarbij een groot infrastructureel werk, een landschappelijk waardevol gebied of een cluster woningen van enige omvang gekruist moet worden. Het ondergronds brengen van de hoogspanningsverbinding ter plaatse van een dergelijk knelpunt kan een oplossing bieden om de hoogspanningsverbinding lokaal beter in de omgeving te passen.

3. Ondergronds aanleg moet financieel verantwoord zijn. 1 km. ondergronds kabelverbinding is indicatief 7 miljoen euro duurder dan 1 km bovengrondse Wintrack verbinding.

Het bewonerscomité Heimolen is voorstander van ondergrondse aanleg van de nieuwe hoogspanningsleiding 380KV in Heimolen en omgeving omwille van de landschappelijke waarde van dit gebied. De visuele vervuiling door de masten van de hoogspanningsleidingen tast in hoge mate de landschappelijke waarde aan van de Brabantse Wal, een onderdeel van mogelijk in de toekomst het Unesco Geopark Scheldedelta. In december jl. heeft het bewonerscomité over de ondergrondse bekabeling een gesprek aangevraagd met TenneT. TenneT heeft de mogelijkheid van een gesprek toegezegd, nadat TenneT eerst met de gemeente en de provincie heeft gesproken.

In januari jl. heeft het bewonerscomité de gemeente van Bergen op Zoom geïnformeerd over het feit voorstander te zijn van ondergrondse aanleg van de nieuwe hoogspanningsleiding 380 KV.

Op de oproep van het bewonerscomité in de nieuwsbrief van november jl. en op de website in het artikel "Kabels onder de grond" (zie hieronder) om via email aan het bewonerscomité kenbaar te maken of u als bewoners voorstander bent van ondergrondse bekabeling heeft één bewoner gereageerd en te kennen gegeven voorstander te zijn van ondergrondse bekabeling.

november 2015. Kabels onder de grond.

Op 27 oktober 2015 meldde een bericht in BN de Stem dat minister Henk Kamp zijn besluitvorming over 380 KV uitstelt omdat hij eerst de resultaten van een onderzoek naar de mogelijkheden tot ondergronds aanleggen van kabels wil afwachten. Het bewonerscomité heeft besloten dit onderwerp opnieuw op te pakken en verder uit te zoeken wat de mogelijkheden kunnen zijn voor ondergrondse bekabeling in het woongebied bij Heimolen en omgeving. Graag wil het bewonerscomité weten wat u als bewoner van Heimolen en omgeving vindt van ondergrondse bekabeling in ons woongebied. Maak uw mening kenbaar door een berichtje te sturen naar het e-mailadres van het bewonerscomité of een briefje naar het secretariaat van het bewonerscomité: Heimolen 31 4625 DC Bergen op Zoom. Ook kunt u reageren via de button boven aan deze pagina.

15 januari 2015

Op woensdag 15 januari 2015 heeft het ministerie van Economische Zaken (EZ) samen met Landelijk Netbeheerder Tennet een informatiebijeenkomst gehouden in Partycentrum Rozenoord te Bergen op Zoom. Deze informatieavond was speciaal bedoeld voor mensen die wonen in het gebied tussen Rilland en Roosendaal-Borchwerf.  Op deze avond stonden verschillende informatie-stands en waren medewerkers van het ministerie van Economische Zaken, het ministerie van Infrastructuur en Milieu en van Tennet aanwezig om vragen te beantwoorden. De avond had het karakter van een inloopavond. Er was geen plenair deel.

Wat is nu de planning/tijdpad?

Het maken van het ontwerp-inpassingsplan, waarin de definitieve tracékeuze wordt verwerkt, heeft vertraging opgelopen t.a.v de eerdere planning. Dit door de aanpassing van het tracé naar een meer zuidelijke variant nabij Oosterhout. Het is van belang dat het tracé nu eerst in detail wordt uitgewerkt. Dat kost de nodige tijd. Het ontwerp-inpassingsplan zal volgens de huidige inzichten naar verwachting najaar 2017 gereed zijn en ter inzage worden gelegd.  Vanaf dat moment is inspraak (indienen zienswijzen) mogelijk.

Verwacht wordt dat in de eerste helft van 2018 een definitief inpassingsplan vastgesteld kan worden. Of deze planning gehaald gaat worden is echter zeer afhankelijk van hoe de aanpassing van het tracé naar een meer zuidelijke variant nabij Oosterhout gaat verlopen. Er is veel weerstand en dat kost de nodige tijd.

Route.

Het tracé tussen Rilland en Roosendaal-Borchwerf blijft ten opzichte van het eerder vastgesteld tracé ongewijzigd.

Voor meer informatie zie www.zuid-west380kv.nl

 

augustus 2014

27 augustus 2014. Netbeheerder TenneT heeft het tracé voor een nieuwe 380KV hoogspanningslijn tussen Borssele en Tilburg gewijzigd. In plaats van een verbinding langs Geertruidenberg en De Moer, zal het tracé nu zuidelijker komen te liggen. Het tracé nabij Bergen op Zoom blijft ongewijzigd.