Bewonerscomité Heimolen

380KV Hoogspanningslijn

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

juni 2019 Advies aan de minister.

De Samenwerkende Regionale Overheden hebben op 5 juni jl. schriftelijk een gezamenlijk advies uitgebracht aan de minister. De Samenwerkende Regionale Overheden spreken voor het Uitwerkingsgebied 3 Bergen op Zoom in hun advies aan de minister een duidelijke voorkeur uit voor het nader onderzoeken van een ondergronds tracé in de buisleidingenstraat, aansluitend op het reeds vastgestelde ondergrondse 380kV tracé in de buisleidingenstraat in het Uitwerkingsgebied 2. Zij vragen de minister deze optie alsnog te onderzoeken om zo onnodige aantasting van Natura-2000 gebied te voorkomen. Zij geven in dit advies aan dat deze ondergrondse variant een breed draagvlak geniet onder bewoners/omwonenden, alsmede de gemeenteraad van Bergen op Zoom en betrokken organisaties.

Verder staat in het advies dat er in het voortraject, waarbij alleen voor het Uitwerkingsgebied 3: Bergen op Zoom bovengrondse opties zijn meegenomen, een voorkeur is voor Variant Geel met daarbij een voorkeur voor opstijgpunt B nabij de Huijbergsebaan ( in de beschrijving in Projectboek 3 ook wel opstijgpunt 2 genoemd). Opstijgpunt B is gunstiger voor het landschap, aangezien opstijgpunt A (1) dominant in het Beekdal ligt en de visuele samenhang in het gebied (Brabantse Wal - Oosterschelde) verstoort.

Verwacht wordt dat de minister voor 3 juli a.s. een besluit neemt.

mei 2019 Voortgang 380kV

Inmiddels heeft er een derde werkatelier plaatsgevonden en heeft Tennet eind maart Projectboek 3 uitgebracht. In dit projectboek beschrijft Tennet  in het uitwerkingsgebied 3 bij Bergen op Zoom, nabij Heimolen, drie mogelijk realistische varianten: variant Geel met opstijgpunt A, variant Geel met opstijgpunt B en variant Groen met eigen opstijgpunt.

Variant Geel met opstijgpunt A: dit opstijgpunt ligt direct aan de oostkant van de A4 en staat in het beekdal. Dit beekdal heeft een unieke visuele samenhang tussen de Brabantse Wal en de Oosterschelde. Opstijgpunt A met in het vervolgtracé de bijbehorende bovengrondse masten in het beekdal hebben hier een grote landschappelijke impact.

Variant Geel met opstijgpunt B: dit opstijgpunt ligt 700 meter verder aan de westkant van de buisleidingenstraat ter hoogte van de Huijbergsebaan. Dit opstijgpunt staat niet in de zichtlijn richting Oosterschelde. Het tracé gaat dan vanaf de A4 ongeveer 700 meter verder ondergronds in de buisleidingenstraat tot aan de Huijbergsebaan.

Variant Groen met eigen opstijgpunt: dit opstijgpunt ligt eveneens 700 meter verder, maar nu aan de oostkant van de buisleidingenstraat ter hoogte van de Huijbergsebaan. Ook dit tracé gaat vanaf de A4 ongeveer 700 meter ondergronds in de buisleidingenstraat tot aan de Huijbergsebaan.

Zoals in de berichtgeving van januari jl. vermeld (zie hieronder) gaat de voorkeur, ook van het bewonerscomité, uit naar variant Geel met opstijgpunt B. Het bewonerscomité heeft in meerdere gesprekken met wethouder Barry Jacobs de voorkeur voor variant Geel met opstijgpunt B besproken.

In de tweede helft van de maand april heeft een groep bewoners, verenigd in de Samenwerkende Belanghebbenden Brabantse Wal, bij de gemeente aan de bel getrokken en hun zorgen geuit over de schade die toegebracht gaat worden aan het Natura-2000gebied in het tracé vanaf de Huijbergsebaan tot ongeveer 2,5 km verderop. Zij stellen dat, als de 380kV vanaf de Huijbergsebaan bovengronds wordt aangelegd, er door bomenkap veel bos (ca 200.000 vierkante meter) en landschapsschoonheid verloren gaat. Zij zien als alternatief een ondergrondse variant in de buisleidingenstraat. Bomenkap is dan niet aan de orde en als de huidige 150kV hoogspanningslijn is afgebroken komt er nog ongeveer 40.000 vierkante meter bos bij. Op donderdag 16 mei jl. is er door de Samenwerkende Belanghebbenden Brabantse Wal ter plaatse een schouw georganiseerd waar raadsleden en wethouders aanwezig waren. Op 21 mei jl. is het onderwerp in de Commissie Ruimte, Duurzaamheid en Economie besproken en is er een Concept Motie opgesteld. De motie is in de raadsvergadering van 29 mei jl. door alle fracties unaniem ondertekend. In deze motie wordt verzocht om het tracé vanaf de Huijbergsebaan tot ongeveer 2,5km verderop aan te merken als knelpunt en dat een ondergronds tracé in de buisleidingenstraat voor dit tracé als alternatief moet worden onderzocht.  Dit alles om een enorme bomenkap in het Natura-2000gebied te voorkomen.

De wethouder heeft aangegeven deze motie als steun in de rug te zien om de verdere besprekingen te voeren in het Regionale Overleg van de Samenwerkende Overheden, die gezamenlijk een advies opstellen richting minister. De minister neemt in juni a.s. een besluit.

Het bewonerscomité is bij de bovenstaande beschreven ontwikkelingen van de Samenwerkende Belanghebbenden Brabantse Wal informatief betrokken en steunt het voorgestelde alternatief: een ondergrondse verkabeling in de buisleidingenstraat voor het tracé vanaf de Huijbergsebaan tot ongeveer 2,5 km. verderop, aansluitend op het ondergrondse tracé tot aan de Huijbergsebaan nabij Heimolen. 

januari 2019 Voortgang 380kV.

In oktober 2018 heeft Tennet voor alle betrokkenen een tweede werkatelier georganiseerd met als onderwerp: 'Het verder uitwerken van de ondergrondse verkabeling bij de gemeente Woensdrecht en Bergen op Zoom'. Het bewonerscomité en andere direct betrokken bewoners waren hierbij aanwezig. De bijeenkomst vond plaats op Heimolen. Er zijn voor de ondergrondse verkabeling nog twee varianten overgebleven:

Variant 1: de ondergrondse verkabeling in de buisleidingenstraat. Een recent onderzoek naar deze mogelijkheid wijst uit dat een ligging van de kabels in de buisleidingenstraat haalbaar wordt geacht. Deze variant scoort goed op techniek, natuur, landschap en leefomgeving. In het werkatelier bleek een duidelijke voorkeur voor deze variant. Variant 2: een ondergrondse westelijke variant niet in de buisleidingenstraat.

Ten aanzien van het noordelijke opstijgpunt (nabij Heimolen) zijn er nu twee locaties verder uitgewerkt. Locatie A, direct oostelijk van de A4 bij Heimolen en locatie B, direct nabij de Huijbergsebaan. In het werkatelier bleek een duidelijke voorkeur voor locatie B (het opstijgpunt nabij de Huijbergsebaan), omdat deze locatie veel beter scoort op het gebied van landschap en leefomgeving met daarbij in aanmerking genomen dat dit opstijgpunt een klein effect heeft op natuur en dat de kosten hoger zijn door de langere ondergrondse verkabeling tot aan de Huijbergsebaan.

Tennet gaat nu vervolgens een integrale effectenanalyse opstellen voor bovengenoemde varianten (eind 2018). Begin 2019 wordt er door de gezamenlijke overheden een advies uitgebracht aan de minister. Vervolgens maakt de minister een keuze.

juni 2018 Voortgang aanleg 380kV hoogspanningsleiding

We zijn inmiddels weer een klein half jaartje verder. Ook al lijkt het stil aangaande de voortgang, niets is minder waar. Het tracé ligt op hoofdlijnen vast. Tennet werkt momenteel naar een meer definitief tracé toe en doet dat door alle verzoeken, optimalisatiemogelijkheden en knelpunten verder te onderzoeken. In ontwerpateliers worden de optimalisaties met betrokkenen, zoals o.a. de directe omgeving, gemeenten, natuurorganisaties, landgoedbeheerders en bewoners(comités) verder besproken. In die werkateliers gaat het over de mogelijkheden om aan wensen te kunnen voldoen en de afwegingen die hierbij gemaakt moeten worden. Meerdere gesprekken zullen leiden tot een definitieve aanpassing van het tracé.

Op donderdag 17 mei jl. heeft het eerste ontwerpatelier plaats gevonden.  In dit eerste ontwerpatelier zijn de verschillende belangen en wensen van betrokkenen aangaande het 380kV kabeltracé Brabantse Wal in beeld gebracht. Ook het bewonerscomité heeft hier aan deel genomen en de wens dat de ondergrondse verbinding bij Woensdrecht (Landgoed Mattemburgh) (P1-vWoe) doorgetrokken wordt bij Heimolen onder de A4 en de Huijbergsebaan door met als opstijgpunt direct na de Huijbergsebaan (gedeelte van het tracé P1-vBe) duidelijk naar voren gebracht. Dit alles krijgt een vervolg in een tweede ontwerpatelier.

november 2017

Op 28 augustus jl. heeft het bewonerscomité een gesprek gehad met wethouder Ad Coppens van de gemeente Bergen op Zoom. Op dit moment voert het bewonerscomité overleg met Tennet over het doortrekken van de ondergrondse verbinding onder de A4 en onder de Huijbergsebaan door met daarbij het opstijgpunt na de Huijbergsebaan.

juli 2017

Begin juli laat minister Henk Kamp weten een besluit te hebben genomen. Het Voorlopig Voorkeurs Alternatief (VVKA) is nu bekend. Het VVKA komt overeen met het adviestracé van de samenwerkende overheden. Het VVKA loopt vanaf Rilland via Woensdrecht en Roosendaal-Borchwerf naar Standdaarbuiten en vervolgens via Zevenbergschenhoek en Hooge Zwaluwe naar Geertruidenberg. Hierna loopt het tracé richting 's-Gravenmoer en via Huis ter Heide naar het nieuw aan te leggen 380kV-station op de locatie de Spinder bij Tilburg. Vanwege verschillende knelpunten bij Woensdrecht (Natura 2000, nabijheid buisleidingenstraat en effecten op het landschap) gaat het tracé circa 7 km ondergronds.

Op 15 juli jl. bespreekt het bewonerscomité in haar reguliere vergadering de voortgang van 380kV. Het bewonerscomité is in mei jl.na een zorgvuldige heroverweging meegegaan met het voorkeurstracé van het college van B&W van de gemeente Bergen op Zoom (zuidelijke tracé paars) mits de genoemde ondergrondse verbinding bij Woensdrecht (Landgoed Mattemburgh) (P1-vWoe) doorgetrokken wordt bij Heimolen onder de A4 en de Huijbergsebaan door met als opstijgpunt direct na de Huijbergsebaan (gedeelte van het tracé P1-vBe) In deze vergadering besluit het bewonerscomité op kort termijn verdere stappen te gaan zetten om genoemde ondergrondse verbinding gerealiseerd te krijgen. Het bewonerscomité besluit als eerste stap op kort termijn opnieuw in gesprek te gaan met wethouder Coppens van de gemeente Bergen op Zoom en opnieuw contact op te nemen met Tennet..

mei 2017

Nadat het college van B&W van Bergen op Zoom haar keuze voor het zuidelijke tracé (paars) kenbaar heeft gemaakt is het bewonerscomité zich opnieuw gaan beraden omdat de keuze van het voorkeurstracé van de gemeente een andere is dan de keuze van het bewonerscomité (het blauw/gele tracé door het Markiezaatsmeer ten noorden van Bergen op Zoom).

Op 10 mei jl. vindt er in de raadszaal van de gemeente Bergen op Zoom een beeldvormende raadsvergadering plaats over het onderwerp 380kV, waarbij ook Tennet aanwezig is. Het bewonerscomité spreekt tijdens deze beeldvormende raadsvergadering in en maakt aan raad en college het volgende kenbaar:                                                                                                                                                                                                        

Het bewonerscomité is altijd bereid om constructief mee te denken en wil met respect kennis nemen van andere keuzes en bijbehorende argumenten. Met in achtneming van de door het bewonerscomité eerder genoemde uitgangspunten (zie oktober 2016 hieronder) heeft het bewonerscomité tijdens intensief overleg haar tracékeuze heroverwogen en besloten mee te willen gaan met het voorkeurstracé van het college mits de genoemde ondergrondse verbinding ter hoogte van Mattemburgh (P1vWoe) bij Heimolen doorgetrokken wordt onder de A4 en onder de Huijbergsebaan (een gedeelte van het tracé P1vBe) met als opstijgpunt direct na de Huijbergsebaan. Het bewonerscomité vraagt aan het college nadrukkelijk en met klem om mee te gaan met dit voorstel om zo het ondergrondse tracé in ieder geval tot en met de Huijbergsebaan te realiseren. Het bewonerscomité vraagt daarbij aan het college om in het regionaal overleg heel sterk te pleiten voor dit ondergrondse tracé. Aan de raad vraagt het bewonerscomité om alles te doen wat in het vermogen van de raad ligt om dit voorstel te steunen.

Op 18 mei jl. maakt het bewonerscomité in een gesprek met Tennet haar heroverwogen standpunt opnieuw kenbaar en licht dit verder toe.

Op 23 mei stemt de voltallige raad in de commissievergadering Stad en Ruimte in met de tracékeuze van het college (het zuidelijk tracé) met daarbij uitdrukkelijk aandacht voor het realiseren van het doortrekken van de ondergronds bekabeling vanaf de A4 bij Heimolen tot tenminste onder de Huijbergsebaan door, zoveel mogelijk ondergronds. De raad geeft aan de wethouder aan dit duidelijk in het advies aan de minister kenbaar te maken, dan wel middels een aparte brief.

Op 30 mei versturen de gezamenlijke overheden (betrokken gemeenten en provincies) hun advies m.b.t. een voorkeurtracé van de 380kV hoogspanningsverbinding aan de ministers. Dit advies luidt als volgt: De samenwerkende overheden adviseren u het volgende meest gedragen tracé vast te stellen als Voorlopig Voorkeurs Alternatief (VVKA): Van Rilland loopt het tracé via de Brabantse Wal naar Roosendaal-Borchwerf, bij Woensdecht ondergronds (Variant P1-vWo). Van Roosendaal-Borchwerf tot en met Standdaarbuiten loopt de lijn langs de westzijde van de A17 (Variant P2-vWe). Van Standdaarbuiten tot aan Tilburg volgt de lijn een noordelijk tracé via Hooge Zwaluwe en Loon op Zand via de Bosroute (Variant P3-vBi-vBo).Het tracé eindigt bij de stationslocatie De Spinder in Tilburg.

april 2017

Begin april verschijnt het document "Zuid-West 380kV Oost Hoogspanningsverbinding Rilland-Tilburg" (MER)  en wordt het document openbaar gemaakt. De ondertitel luidt: "Samenvatting Milieueffecten en Meest Milieuvriendelijk Alternatief (MMA)". Tennet publiceert gelijktijdig het document "Integrale Effectenanalyse" met daarbij het document "Notitie Kosten Zuid-West 380kV Oost". In het eerstgenoemde document is geen eenduidig Meest Milieuvriendelijk Alternatief (MMA) vastgesteld, omdat afzonderlijke tracés en/of varianten op het ene thema zeer gunstig, maar op een ander thema heel ongunstig scoren. Het gevolg is nu dat weging tussen de drie hoofdthema's 'Kwaliteit en Leefomgeving', 'Landschap en Cultuurhistorie' en 'Natuur/draadslachtoffers' noodzakelijk is om tot een goede keuze te komen.

De politiek in Bergen op Zoom (CDA en BSD) stelt in deze periode t.a.v. de voortgang 380kV schriftelijke vragen aan het college. Het college beantwoordt deze vragen schriftelijk (zie website gemeente).

Op 25 april jl. spreekt het college van Bergen op Zoom zijn voorkeur uit voor het zuidelijk tracé (paars) langs de zuidkant van Bergen op Zoom, met in ieder geval een ondergrondse verbinding ter hoogte van Landgoed Mattemburgh. Mocht er meer ruimte zijn om ondergronds te verbinden, dan zet het college daar op in. Het college stelt middels een emailbericht het bewonerscomité van bovengenoemd besluit op de hoogte.

maart 2017

Op 16-03-2017 is er een informatief gesprek tussen het bewonerscomité en wethouder Coppens van Bergen op Zoom. Het bewonerscomité maakt in dit overleg nogmaals haar standpunt t.a.v. een voorkeurstracé aan de wethouder kenbaar.  In dit gesprek wordt verder duidelijk dat rond 31 maart a.s. de MER rapportage verwacht wordt, met daarin m.b.t. de tracés het Meest Milieuvriendelijke Alternatief (MMA). De wethouder geeft aan dat er t.a.v. een voorkeurtracé nog geen advies is van het college. Het college wacht eerst de MER-rapportage af. De gemeente streeft er naar om met de gemeenten Woensdrecht, Steenbergen en Roosendaal tot een gezamenlijk standpunt/advies te komen. De samenwerkende overheden (betrokken gemeenten en provincies) geven in een schrijven van 16 maart jl. aan te proberen om voor 1 juni a.s. te komen tot een zo breed mogelijk gedragen advies aan de betrokken ministers.

Op uitnodiging van de provincie neemt het bewonerscomité op 24 maart a.s. in het provinciehuis in Den Bosch deel aan een rondetafelgesprek over het onderwerp 380kV. Het bewonerscomité maakt hier haar standpunt m.b.t het voorkeurtracé duidelijk en licht dit toe.  

 

oktober 2016 Voortgang aanleg 380kV hoogspanningsleiding.

In juni jl. heeft het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en het ministerie van Infrastructuur en Milieu gezamenlijk het tracédocument Zuid - West 380kV oost uitgebracht. N.a.v. dit document en na een gesprek met de gemeente van Bergen op Zoom op 1 september jl. heeft het bewonerscomité op 26 september jl. een speciale vergadering aan dit onderwerp besteed. In deze vergadering heeft het bewonerscomité opnieuw haar uitgangspunten voor een voorkeurstracé vastgesteld. Deze uitgangspunten zijn:

1. Hoogspanningsleidingen zo ver mogelijk verwijderd van mensen. 

2. Geen of zo min mogelijk nadelige effecten in landschappelijk waardevol gebied/natuurgebied, o.a. Brabantse Wal.

3. Waar mogelijk bundeling met bestaande 150 kV en 380kV hoogspanningsleiding en infrastructuur.

Vervolgens heeft het bewonerscomité in deze bijeenkomst, gelet op genoemde uitgangspunten als voorkeurstracé gekozen voor het blauw/gele tracé door het Markiezaatsgebied ten noorden van Bergen op Zoom. De keuze voor dit tracé heeft mede tot gevolg, dat de bestaande hoogspanningsmasten ten zuiden van Bergen op Zoom zullen verdwijnen. Op dit moment is het bewonerscomité m.b.t. de door het bewonerscomité gemaakte keuze voor dit blauw/gele tracé in overleg met gemeente en Tennet. Verder wordt verwacht dat er midden 2017 een MER zal worden opgesteld om van alle in het tracédocument genoemde tracés de milieueffecten in kaart te brengen.

Zuid-West 380kV oost
Tracé overzicht.

april 2016 Gesprek bewonerscomité en gemeente over 380KV.

Het bewonerscomité heeft het initiatief genomen om met de gemeente te spreken over de voortgang van de aanleg van de 380KV hoogspanningslijn. Het gesprek heeft op 24 maart jl. plaats gevonden. Een aantal feiten op een rij.

Nieuwe procedure. Duidelijk werd dat er voor het traject Zuid-West 380KV-oost (van Rilland tot aan Tilburg) een geheel nieuwe procedure is opgestart. Er wordt voor dit traject een geheel nieuwe Milieu Effecten Rapportage (MER) opgesteld. Hiervan is de Startnotitie in voorbereiding. Verwacht wordt dat eind 2016 deze MER rapportage afgerond zal zijn. Rond Bergen op Zoom worden twee trajecten opnieuw onderzocht: één langs de noordkant van Bergen op Zoom en één langs de zuidkant. In de nieuw op te stellen MER worden nieuwe wet- en regelgeving meegenomen. In het traject langs de noordkant zijn de vogelrichtlijn en het natuurgebied Het Halsterens Laag knelpunten. In het traject langs de zuidkant zijn de buisleidingenstraat en het landschappelijk waardevolle gebied De Brabantse Wal knelpunten. Ook de gemeente Woensdrecht heeft knelpunten (o.a. Mattemburgh).

Ondergronds aanleg. In het gehele traject Rilland-Tilburg is het nu mogelijk om 10 km ondergronds aan te leggen. Het aantal kilometers kan gesplitst worden in bv. twee keer 5 km, of 3 en 3 en 4 km (liefst zoveel mogelijk kilometers aaneengesloten i.v.m. de kosten). Het bewonerscomité is voorstander van ondergrondse aanleg, omdat de visuele vervuiling door de nieuwe hogere masten de landschappelijke waarde aantast van het landschappelijk waardevolle gebied De Brabantse Wal, een onderdeel van mogelijk in de toekomst het Unesco Geopark Scheldedelta. Ook de gemeente Bergen op Zoom zet in op ondergrondse aanleg. In recent gehouden gesprekken met de gemeente en Tennet heeft de gemeente dit kenbaar gemaakt.

Inspraak. Als de MER is afgerond stelt de minister opnieuw een voorkeurstraject vast. Dan kunnen bevindingen en meningen, mede omtrent ondergrondse aanleg, kenbaar gemaakt worden. De gemeente gaf in het gesprek aan zich zeer bewust te zijn van de zorgen die er leven bij bewoners van kwetsbare objecten (woningen binnen de invloedssfeer van de masten) en zegt er bij Tennet op aan te dringen dat er een goede communicatie is vanuit Tennet naar de betrokken bewoners toe.

Het bewonerscomité heeft een afspraak lopen voor een vervolggesprek met Tennet.

januari 2016 Ondergrondse aanleg 380 KV?

Op 2 december 2015 jl. heeft minister Henk Kamp een brief naar de Tweede Kamer gestuurd met daarin zijn bevindingen m.b.t. ondergrondse aanleg bij nieuwe hoogspanningsleidingen. De minister refereert in deze brief aan de uitgangspunten die in 2009 door de Tweede Kamer zijn vastgelegd in het Derde Structuurschema Elektriciteitsvoorziening SEV III:

1. Hoogspanningsverbindingen combineren en bundelen met bestaande hoogspanningsverbindingen en/of bovenregionale infrastructuur. De minister geeft aan dat zijn beleid er op gericht is de kansen om te bundelen en te combineren met andere hoogspanningsverbindingen en infrastructuur zoveel mogelijk te benutten.

2. Hoogspanningsverbindingen worden bovengronds aangelegd, tenzij... Dit houdt concreet in dat de aanleg van hoogspanningsverbindingen in principe bovengronds gebeurt. Op basis van integrale afweging op projectniveau kan in bijzondere gevallen - mits de leveringszekerheid niet in gevaar komt - ondergrondse aanleg worden overwogen voor kortere afstanden, waarbij er sprake moet zijn van evidente maatschappelijke meerwaarde en waarbij de meerkosten financieel verantwoord zijn. 

Op basis van tussentijdse resultaten van onderzoek aan de 10km ondergrondse kabel die inmiddels in bedrijf is in de Randstad en op basis van voortschrijdend aanvullend onderzoek van TenneT en derden heeft TenneT in 2015 geconcludeerd dat er t.a.v. ondergrondse aanleg behoedzaam verdere stappen kunnen worden gezet. Op basis van een uitgebracht advies van TenneT en andere studies stelt de minister in zijn brief aan de Tweede Kamer vast dat tussen Rilland en Tilburg (Zuidwest 380KV oost) op dit moment 10 kilometer extra ondergrondse aanleg van hoogspanningsverbinding technisch mogelijk wordt geacht. Daarbij vindt de minister een aantal principes leidend:

1. Leveringszekerheid staat voorop.

2. Ondergrondse aanleg alleen als oplossing voor ruimtelijke knelpunten. Als voorbeeld noemt de minister hier de situatie waarbij een groot infrastructureel werk, een landschappelijk waardevol gebied of een cluster woningen van enige omvang gekruist moet worden. Het ondergronds brengen van de hoogspanningsverbinding ter plaatse van een dergelijk knelpunt kan een oplossing bieden om de hoogspanningsverbinding lokaal beter in de omgeving te passen.

3. Ondergronds aanleg moet financieel verantwoord zijn. 1 km. ondergronds kabelverbinding is indicatief 7 miljoen euro duurder dan 1 km bovengrondse Wintrack verbinding.

Het bewonerscomité Heimolen is voorstander van ondergrondse aanleg van de nieuwe hoogspanningsleiding 380KV in Heimolen en omgeving omwille van de landschappelijke waarde van dit gebied. De visuele vervuiling door de masten van de hoogspanningsleidingen tast in hoge mate de landschappelijke waarde aan van de Brabantse Wal, een onderdeel van mogelijk in de toekomst het Unesco Geopark Scheldedelta. In december jl. heeft het bewonerscomité over de ondergrondse bekabeling een gesprek aangevraagd met TenneT. TenneT heeft de mogelijkheid van een gesprek toegezegd, nadat TenneT eerst met de gemeente en de provincie heeft gesproken.

In januari jl. heeft het bewonerscomité de gemeente van Bergen op Zoom geïnformeerd over het feit voorstander te zijn van ondergrondse aanleg van de nieuwe hoogspanningsleiding 380 KV.

Op de oproep van het bewonerscomité in de nieuwsbrief van november jl. en op de website in het artikel "Kabels onder de grond" (zie hieronder) om via email aan het bewonerscomité kenbaar te maken of u als bewoners voorstander bent van ondergrondse bekabeling heeft één bewoner gereageerd en te kennen gegeven voorstander te zijn van ondergrondse bekabeling.

november 2015. Kabels onder de grond.

Op 27 oktober 2015 meldde een bericht in BN de Stem dat minister Henk Kamp zijn besluitvorming over 380 KV uitstelt omdat hij eerst de resultaten van een onderzoek naar de mogelijkheden tot ondergronds aanleggen van kabels wil afwachten. Het bewonerscomité heeft besloten dit onderwerp opnieuw op te pakken en verder uit te zoeken wat de mogelijkheden kunnen zijn voor ondergrondse bekabeling in het woongebied bij Heimolen en omgeving. Graag wil het bewonerscomité weten wat u als bewoner van Heimolen en omgeving vindt van ondergrondse bekabeling in ons woongebied. Maak uw mening kenbaar door een berichtje te sturen naar het e-mailadres van het bewonerscomité of een briefje naar het secretariaat van het bewonerscomité: Heimolen 31 4625 DC Bergen op Zoom. Ook kunt u reageren via de button boven aan deze pagina.

15 januari 2015

Op woensdag 15 januari 2015 heeft het ministerie van Economische Zaken (EZ) samen met Landelijk Netbeheerder Tennet een informatiebijeenkomst gehouden in Partycentrum Rozenoord te Bergen op Zoom. Deze informatieavond was speciaal bedoeld voor mensen die wonen in het gebied tussen Rilland en Roosendaal-Borchwerf.  Op deze avond stonden verschillende informatie-stands en waren medewerkers van het ministerie van Economische Zaken, het ministerie van Infrastructuur en Milieu en van Tennet aanwezig om vragen te beantwoorden. De avond had het karakter van een inloopavond. Er was geen plenair deel.

Wat is nu de planning/tijdpad?

Het maken van het ontwerp-inpassingsplan, waarin de definitieve tracékeuze wordt verwerkt, heeft vertraging opgelopen t.a.v de eerdere planning. Dit door de aanpassing van het tracé naar een meer zuidelijke variant nabij Oosterhout. Het is van belang dat het tracé nu eerst in detail wordt uitgewerkt. Dat kost de nodige tijd. Het ontwerp-inpassingsplan zal volgens de huidige inzichten naar verwachting najaar 2017 gereed zijn en ter inzage worden gelegd.  Vanaf dat moment is inspraak (indienen zienswijzen) mogelijk.

Verwacht wordt dat in de eerste helft van 2018 een definitief inpassingsplan vastgesteld kan worden. Of deze planning gehaald gaat worden is echter zeer afhankelijk van hoe de aanpassing van het tracé naar een meer zuidelijke variant nabij Oosterhout gaat verlopen. Er is veel weerstand en dat kost de nodige tijd.

Route.

Het tracé tussen Rilland en Roosendaal-Borchwerf blijft ten opzichte van het eerder vastgesteld tracé ongewijzigd.

Voor meer informatie zie www.zuid-west380kv.nl

 

augustus 2014

27 augustus 2014. Netbeheerder TenneT heeft het tracé voor een nieuwe 380KV hoogspanningslijn tussen Borssele en Tilburg gewijzigd. In plaats van een verbinding langs Geertruidenberg en De Moer, zal het tracé nu zuidelijker komen te liggen. Het tracé nabij Bergen op Zoom blijft ongewijzigd.

december 2012

In december 2012 deelt het Ministerie van Economische Zaken en de Minister van Infrastructuur en Milieu mede bezig te zijn met het voorbereiden van een (rijks)inpassingsplan. In dat inpassingsplan zal het tracé van de nieuwe Zuid-West 380KV hoogspanningsverbinding van Borssele naar Tilburg worden vastgelegd. Voor dit tracé worden twee voorbereidingsbesluiten vastgesteld: een voor de provincie Zeeland en een voor de provincie Noord-Brabant.
Het voorbereidingsbesluit treedt in werking op vrijdag 7 december 2012. Het is niet mogelijk om tegen het voorbereidingsbesluit bezwaar te maken of beroep in te stellen.
Nadere informatie via Bureau Energieprojecten 070 3798979.

25 oktober 2011

Op 25 oktober 2011 is er een informatieavond betreffende het onderwerp "Tracé nieuwe hoogspanningsverbinding" georganiseerd door en voor bewoners. Ook het Bewonerscomité Heimolen is hierbij uitgenodigd.

Uit het verslag van deze avond:
Zowel het ministerie als Tennet zelf hebben niet gekozen voor de alternatieven via de noordkant van Bergen op Zoom, te weten:
het bundelen aan de reeds bestaande 380 KV aan de noordkant van Bergen op Zoom of
een nieuw tracé over de Oosterschelde en verder via de noordkant van Bergen op Zoom.
Dit o.a.vanwege het Markiezaatsgebied en de Natura 2000-wetgeving: Europese wetgeving die zwaarwegend is. Er zullen veel vogelslachtoffers zijn, draadslachtoffers door meer vliegbewegingen, slecht dag - en nachtzicht. Verder zijn er in deze alternatieven meer gevoelige objecten (huizen, gebouwen) en is de lengte van het tracé aanzienlijk groter. De effecten van de MER-rapportage zijn bij de beslissing zwaarwegend. Het kostenaspect is hierbij nog niet meegenomen.
Zowel het ministerie als Tennet hebben als voorgenomen tracé gekozen voor het tracé via Woensdrecht, een tracé met zo min mogelijk negatieve effecten op het milieu en voor andere betrokken belangen. Dit tracé is het meest milieuvriendelijke alternatief over de hele lengte.

Het ministerie en Tennet staan achter de gemaakte tracékeuze. Ook veel andere (belanghebbende) instanties zijn betrokken bij de keuze en de gemaakte keuze wordt ook door die instanties gedragen.

Het tracé is nog niet definitief. Formeel is er nog inspraak mogelijk op het voorgenomen tracé. Men moet echter wel met hele goede argumenten en nieuwe inzichten komen om de voorgenomen tracékeuze nog veranderd te krijgen. Er zijn tot nu toe geen noemenswaardig beargumenteerde zienswijzen ingediend. Men verwacht in die zin ook geen nieuwe verrassingen meer omdat de voorgenomen tracékeuze breed (ministerie, Tennet en betrokken instanties) wordt gedragen.
Op de vraag van een bewoner of inspraak door een particulier dan nog wel zin heeft wordt geantwoord dat iedereen recht heeft op inspraak en dat elke serieuze inbreng van belang wordt geacht. De aard van de reactie (inhoud en argumentatie) zijn hierbij doorslaggevend.

De nieuw aan te leggen hoogspanningskabel 380 KV wordt gecombineerd met de reeds bestaande 150 KV. De oude vakwerkmasten worden vervangen door nieuwe windtrack masten en komen nagenoeg op dezelfde plaats te staan als de oude masten. De mogelijkheid van een of meer meters naar links of rechts blijft open. De exacte plaats wordt pas vastgesteld na bodemonderzoek ter plaatse. De aanwezigheid van de leidingenstraat in ons gebied is een forse belemmering voor eventuele veranderingen in het voorgenomen tracé. Bij het verplaatsen van de hoogspanningsmasten naar de overkant van de leidingenstraat komen beduidend meerdere kwetsbare objecten (huizen en gebouwen) in beeld.

Ondergrondse aanleg in de omgeving van Bergen op Zoom/Heimolen is geen optie. Terwijl het nu meer gangbaar wordt om nieuwe 150 KV hoogspanningskabels ondergronds aan te leggen is dit voor de 380 KV hoogspanningskabels nog geen optie. Er is nog te veel onduidelijkheid en verder onderzoek is nodig. De invloed van het magnetisch veld is welliswaar in de breedte minder bij ondergrondse aanleg, maar in de hoogte (gerekend van ondergrondse kabel tot maaiveld) groter. Over de invloed van het elektrisch veld is bij ondergrondse aanleg van 380KV nog weinig bekend. In de Randstad is er momenteel een proef gaande met ondergrondse aanleg van 380KV. Voor de aanleg in ons gebied is de tijd te kort om de uitkomsten van die proef en uitkomsten van verder onderzoek af te wachten. De te geringe capaciteit van het huidige net vraagt om voortvarendheid. Ook het kostenplaatje speelt bij ondergrondse aanleg een rol. Een en ander moet economisch verantwoord zijn.

Begin 2014 hoopt men zo ver te zijn dat het definitieve plan kan worden vastgesteld. Echte zekerheid komt er pas naar verwachting eind 2014 nadat het definitief vastgestelde plan de Raad van State is gepasseerd. Tot die tijd blijft onzekerheid bestaan. Een heel vervelende situatie. Na onherroepelijk besluit, dus nadat het definitief vastgestelde plan de Raad van State is gepasseerd kan pas definitief vastgesteld worden of woningen echt binnen de magneetzone vallen. Dan worden de bewoners van deze gevoelige bestemmingen pas benaderd. Ze hebben dan de keuze:
of blijven wonen met daarbij een financiële tegemoetkoming voor de waardevermindering van de woning. Een vergoeding voor wat betreft planschade zal daarbij niet aan de orde zijn.
of verhuizen met daarbij 100% schadeloosstelling op basis van de onteigeningswet. Het achterblijvende lege pand wordt dan in eerste instantie als woning met woonbestemming opnieuw in de verkoop gezet. Als dit niet zou gebeuren is dat kapitaalvernietiging.

Woningen die onder de nieuwe hoogspanningskabels terecht komen (binnen de zakelijke rechtsstrook van ongeveer 30 m) worden zo wie zo uitgekocht.

Een betrokken bewoner merkt op dat de woningen nu al onverkoopbaar zullen worden omdat de bewoner de plicht heeft om de eventuele koper te informeren over de voorgenomen plannen betreffende de nieuw aan te leggen hoogspanningskabel. Ook de media (krant...) zullen er door hun berichtgeving toe bij dragen dat de waarde van de woningen zal verminderen. De suggestie wordt gedaan dat het wellicht verstandig is om de woning nu te laten taxeren, zodat in een later stadium de waardevermindering beter kan worden vastgesteld.

Momenteel worden grondeigenaren benaderd i.v.m. de toetredingsregeling. Eigenaren van gronden wordt toestemming gevraagd om de grond te mogen betreden om onderzoek te doen. De daadwerkelijke aanvang van de werkzaamheden zullen naar verwachting begin 2015 zijn echter niet op alle plaatsen tegelijk. Men hoop in 2016 alles in bedrijf te hebben.

Opgemerkt wordt dat er weinig bekend is over effecten van magnetische en elektrische velden op dieren, zoals koeien in de wei die onder hoogspanningskabels lopen.
Verder wordt opgemerkt dat de radiogolven van een gsm-mast en magnetische - en elektrische velden van hoogspanningskabels geen invloed op elkaar hebben.

Iedereen kan de voortgang van het project volgen op de website van Tennet. Verder is er altijd de mogelijkheid om vragen te stellen aan dhr. Pim van Bussel, contactpersoon van Tennet. Dit per telefoon (T 026 373 33 30) (M 06 20 49 35 37) of via email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Toegezegd wordt door de vertegenwoordigers van Tennet dat, als er grote veranderingen in het voorgenomen tracé komen, de bewoners ingelicht zullen worden.

3 oktober 2011

Op 3 oktober 2011 is er betreffende het onderwerp "Tracé nieuwe hoogspanningsverbinding" een overleg met het Bewonerscomité Heimolen en de gemeente Bergen op Zoom.
Uit dit overleg:
De regie voor de nieuwe verbinding is in handen van de ministeries van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) en Infrastructuur en Milieu (IenM). EL&I stelt het Rijksinpassingsplan op. Hierin wordt het exacte tracé van de hoogspanningsverbinding vastgelegd. TenneT, de elektriciteitstransporteur, legt de verbinding aan binnen de door EL&I bepaalde voorwaarden. TenneT onderhandelt met de verschillende grondeigenaren over het plaatsen van masten en vraagt de benodigde vergunningen aan.

Namens de minister van EL&I ziet het Bureau Energieprojecten toe op een juiste afhandeling van de vergunningaanvragen. Het bureau verzorgt publicatie en inzage, verzamelt en verwerkt de inspraak en stelt een termijn vast voor het opstellen van de definitieve vergunningen.

Begin van dit jaar is een voorkeursalternatief vastgelegd. Dit betekent voor Bergen op Zoom dat het nieuwe traject zo veel mogelijk over de bestaande 150 kV verbinding loopt. Hierover zijn informatieavonden georganiseerd.

Op dit moment wordt de precieze locatie van de masten en de route bepaald. Er is hiervoor een concepttracé opgesteld. Tennet neemt contact op met bewoners van woningen die binnen de magneetveldzone van dit tracé vallen.
Wanneer het tracé definitief is wordt in de tweede helft van 2013 het ontwerp inpassingsplan ter visie gelegd. Hierop kunnen zienswijzen worden ingediend.

Op de website: http://www.zuid-west380kv.nl/ kunt u alle informatie vinden mbt dit nieuwe tracé. Ook kunt u hier terecht voor vragen.

april 2011

April 2011: info tracé van de nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding van Borssele naar Tilburg.

Tracé nieuwe hoogspanningsverbinding

Waarom deze verbinding?
De Europese en Nederlandse elektriciteitsmarkt is sterk in beweging. Om voldoende capaciteit te garanderen in geval van calamiteiten en op basis van de ontwikkeling van de elektriciteitsbehoefte in Nederland blijkt dat er in Nederland diverse nieuwe verbindingen noodzakelijk zijn. Eind maart hebben de ministers van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) en Infrastructuur en Milieu (IenM) een keuze gemaakt voor het tracé van de nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding van Borssele naar Tilburg.

Uitgangspunt keuze tracé
Het uitgangspunt van het Rijk voor deze keuze was het zoveel mogelijk vermijden dat in nieuwe situaties huizen, scholen en kinderdagverblijven binnen de magneetveldzone komen te liggen. Waar mogelijk worden de bestaande verbindingen gevolgd en ontstaan er zo min mogelijk doorsnijdingen en knikken in de verbinding.
Als gemeente hebben we verzocht het tracé ondergronds aan te leggen. Bij de keuze moet worden uitgegaan van de effecten op volksgezondheid en milieu.. Gronden en opstallen van burgers en bedrijven met bijbehorende ontwikkelingsmogelijkheden moeten ongewijzigd gehandhaafd kunnen blijven. Er heeft een milieueffectenonderzoek plaatsgevonden en hieruit is een meest milieuvriendelijk alternatief uitgekomen. Dit is een belangrijk uitgangspunt bij de tracékeuze. Een ondergrondse variant is technisch niet mogelijk.

Tracé Bergen op Zoom
Het voorgenomen tracé betekent voor Bergen op Zoom dat de nieuwe 380 kV verbinding wordt gecombineerd met de bestaande 150 kV verbinding Rilland-Woensdrecht-Roosendaal Borchwerf. Dit houdt in dat de bestaande 150 kV verbinding wordt vervangen - op ongeveer hetzelfde tracé - door de nieuwe verbinding. De bestaande masten worden vervangen door nieuwe (Wintrack) masten. Hierin wordt de 150 kV verbinding en de 380 kV verbinding gehangen. In de omgeving Woensdrecht en in de zone door de Brabantse Wal wordt zoveel mogelijk het tracé van de bestaande 150 kV gevolgd. De bestaande 380 kV verbinding door het Markiezaat ten noorden van Bergen op Zoom blijft ongewijzigd aanwezig.

Voordeel
Het voordeel van dit traject is dat er geen extra gevoelige bestemmingen, zoals woningen binnen de magneetveldzone komen te liggen. Omdat gebruik gemaakt wordt van het zelfde traject, hoeft het natuurgebied niet extra te worden aangetast. Door gebruik te maken van de nieuwe type Wintrack masten wordt het magneetveld teruggebracht naar ongeveer 50 meter. Bij de bestaande (vakwerk) mast kan dit magneetveld oplopen tot 200 meter.

Mastposities
Het voorgenomen tracé is inmiddels bekend, de mastposities moeten nog worden bepaald. Er zijn een aantal woningen die langs het bestaande tracé in de magneetveldzone staan. Per gevoelige bestemming wordt door het ministerie een afweging gemaakt hoe hiermee omgegaan wordt. Gemeenten en omwonenden worden betrokken bij dit proces.

Werkwijze
Wanneer Tennet weet waar de masten precies komen te staan, worden de magneetvelden doorberekend. Hier wordt een rapport van gemaakt. Wanneer uit dit rapport blijkt dat er woningen binnen de magneetveldzone staan, neemt Tennet contact op over eventuele compensatie ten aanzien van deze nieuwe situatie. Uiteraard wordt er bij de bepaling van het nieuwe traject zo veel mogelijk rekening gehouden met het magneetveld en de bestaande woningen.

Er zijn diverse mogelijkheden om gecompenseerd of schadeloosgesteld te worden. U kunt een zakelijk rechtovereenkomst met TenneT, de landelijke beheerder van het hoogspanningsnet, afsluiten. Dat is het geval als uw perceel zich in de strook onder de verbinding bevindt. TenneT moet dan afspraken met u maken over de aanleg en het onderhoud. Daarnaast bestaat er een wettelijke planschaderegeling die onder bepaalde voorwaarden schades vergoedt.

Communicatie
Het ministerie heeft een informatiebrief verzonden naar de mensen die ingesproken hebben in de m.e.r.-procedure en naar de perceeleigenaars op 100 meter afstand van het voorgenomen tracé. Naast informatie over het traject, stond hierin ook een uitnodiging voor de informatieavond op 21 april om 19:00uur in de Wouwse Tol. Deze informatie bijeenkomst is vrij toegankelijk en begint met een presentatie. Aansluitend is er een informatiemarkt met de mogelijkheid om vragen te stellen aan de aanwezige medewerkers van de beide ministeries en van TenneT.
Voor meer informatie kunt u terecht bij:
Bureau Energieprojecten
Postbus 93144
2509 AC Den Haag
Telefoon: (070) 379 89 79
www.bureau-energieprojecten.nl
Op de website voor dit project is recente informatie te vinden: www.zuid-west380kv.nl