Bewonerscomité Heimolen

Verkeershinder op Heimolen

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

februari 2018

Het heeft even geduurd, maar een gesprek met de gemeente heeft op 18 januari jl. plaatsgevonden. Het bewonerscomité ging op het stadskantoor in gesprek met wethouder Yvonne Kammeijer en twee ambtenaren. Onderwerp van gesprek waren de conclusies en aanbevelingen uit het rapport opgemaakt door Veilig Verkeer Nederland. De gemeente heeft toegezegd m.b.t. de overlast van het doorgaande landbouwverkeer in gesprek te gaan met de ZLTO, afdeling Bergen op Zoom. Met betrekking tot de onlogische overgang (zie rapport VVN)van onbebouwde naar bebouwde kom aan de westzijde van Heimolen gaat de gemeente onderzoeken of bebording voor de versmalling duidelijker kan maken dat er een zone 30 km aan zit te komen. Ook wordt bekeken of een verhoging van het wegdek tussen de huidige versmalling snelheidsremmend kan gaan werken en/of er andere fysieke maatregelen kunnen worden genomen om dit deel van de weg ook optisch te versmallen. Verder gaat de gemeente de mogelijkheid van een fietsstraat (aanbeveling rapport VVN) verder onderzoeken. Als eerste stap m.b.t. dit onderzoek houdt de gemeente in het voorjaar een verkeerstelling van het aantal fietsers dat gebruik maakt van Heimolen. Over dit alles komt een vervolggesprek met de gemeente.

november 2017. Het rapport van VVN.

Eind maart jl. heeft een verkeersconsulent van Veilig Verkeer Nederland een bezoek gebracht aan Heimolen en ook de verkeerssituatie op de Huijbergsebaan is door de consulent bekeken. De verkeershinder en onveiligheid op Heimolen wordt met name veroorzaakt door het doorgaande landbouwverkeer. In de oogsttijd (juli t/m oktober) is de verkeershinder en de verkeersonveiligheid het hoogst. De steeds groter en zwaarder wordende landbouwvoertuigen leveren vooral voor fietsers en voetgangers gevaar op en het remmen en optrekken bij de drempels veroorzaakt voor omwonenden veel lawaai. Verder houden automobilisten zich niet aan de maximum snelheid. Ook op de Huijbergsebaan wordt te snel gereden.

In juli heeft Veilig Verkeer Nederland een rapport uitgebracht met daarin een onafhankelijk en onpartijdig advies ten aanzien van de problemen zoals hierboven beschreven. Download en lees het rapport van Veilig Verkeer Nederland hier.

Het bewonerscomité heeft in augustus 2017 een gesprek gehad met ZLTO afdeling Bergen op Zoom. Het doel van dit gesprek was het tonen, opbrengen en uitspreken van wederzijds begrip m.b.t. de verkeershinder met name veroorzaakt door het doorgaande landbouwverkeer en het bieden van eventuele oplossingen. ZLTO heeft tijdens dit gesprek aangegeven begrip te hebben voor de verkeershinder die landbouwvoertuigen op Heimolen veroorzaken. Het bewonerscomité heeft in het gesprek begrip getoond voor het feit dat agrariërs gebruik maken van de weg door Heimolen en aangegeven dat het geenszins de bedoeling is om agrariërs uit Heimolen te weren. Ten aanzien van het uitgebrachte rapport van Veilig Verkeer Nederland zal ZLTO veranderingen aan de inrichting van de weg steunen indien hier een goed ontwerp aan ten grondslag ligt. ZLTO is voorstander van het verwijderen van de huidige drempels omdat volgens ZLTO dit zeer ten goede komt aan het verminderen van geluidsoverlast voor omwonenden.

In oktober jl. heeft het bewonerscomité het rapport van Veilig Verkeer Nederland opgestuurd naar de gemeente Bergen op Zoom. Daarbij heeft het bewonerscomité een gesprek aangevraagd met de desbetreffende wethouder. Op dit moment is een gesprek in voorbereiding.

maart 2017

In deze periode neemt het bewonerscomité contact op met ZLTO, afdeling Bergen op Zoom/Woensdrecht. Afgesproken wordt dat er op termijn een gesprek wordt georganiseerd met ZLTO om de problemen m.b.t. verkeershinder te bespreken. 

Op 31 maart jl. vindt er ter plaatse op Heimolen een gesprek plaats tussen het bewonerscomité en een consulent van Veilig Verkeer Nederland. De concrete vraag aan VVN is: "Ziet VVN mogelijke oplossingen m.b.t. de verkeershinder op Heimolen en m.b.t. het met te hoge snelheid rijden van het gemotoriseerde verkeer op de Huijbergsebaan?"

Tijdens het gesprek aanhoort de verkeersconsulent van VVN de problemen die er m.b.t. verkeershinder zijn en neemt kennis van de situatie ter plaatse. De verkeersconsulent geeft aan dat een goede inrichting van de weg als 30km-zone van groot belang is. Wat de consulent erg opvalt is dat je aan de westkant van Heimolen op een heel brede weg de 30km-zone nadert. Die brede weg nodigt uit tot hard rijden. Op deze brede weg is er nauwelijks sprake van een duidelijke relatie met wat er komen gaat, nl. een 30km-zone. Ook neemt de verkeersconsulent ter plaatse kennis van de situatie op de Huijbergsebaan. De consulent merkt op dat ook hier de inrichting van de weg een belangrijke rol speelt. De weg nodigt qua inrichting uit om harder te rijden dan 60km per uur.

Afgesproken wordt dat VVN, na eerst een gesprek met de gemeente, een adviesdocument zal opstellen. Dit rapport wordt aan het bewonerscomité toegestuurd.

februari 2017

Op 13 februari jl. vindt er een gesprek plaats tussen het bewonerscomité en Groen Links. Onderwerp van gesprek is de verkeershinder op Heimolen, met name de hinder van het doorgaande landbouwverkeer. Hinder door geluidsoverlast (lawaai) en veiligheid. Te grote landbouwvoertuigen passeren met te hoge snelheid de doorgaande weg van Heimolen.

De opbrengst van dit gesprek is een tweeledig advies:  1. Organiseer een gesprek met ZLTO afdeling Bergen op Zoom/Woensdrecht. Onderwerp van dit gesprek: het rijgedrag (te hard rijden, remmen en  optrekken) van bestuurders van landbouwvoertuigen die Heimolen passeren. 2. Nodig Veilig Verkeer Nederland uit voor een informatief gesprek over de verkeershinder op Heimolen. Dit om te bekijken of er eventuele oplossingen zijn, mede vanuit de praktijk elders.

Ook kwam ter sprake dat er op de Huijbergsebaan veel te hard gereden wordt. Bewoners hebben de indruk dat de maximale snelheid van 60 km per uur ruimschoots wordt overschreden. Geopperd wordt dat een rotonde op de kruising Huijbergsebaan/Heimolen uitkomst zou kunnen bieden om de rijsnelheid af te remmen. Gezien de kosten lijkt dit vooralsnog toekomstmuziek.

november 2016 Verkeershinder op Heimolen blijft een zorg.

De zomerperiode zit er weer op. In de maanden juli t/m oktober hebben bewoners van Heimolen weer behoorlijk last gehad van verkeershinder. De verkeerssnelheid waarmee auto's door Heimolen rijden blijft hoog (zeker meer dan 30 km per uur) en vooral de doorgaande landbouwvoertuigen blijven geluidshinder veroorzaken. De door de gemeente tijdelijk geplaatste smileys zijn nu weer weggehaald. Opnieuw is er contact geweest met de gemeente. De gemeente heeft toegezegd dat de smileys op termijn weer tijdelijk worden teruggeplaatst in een soort rouleersysteem. Het bewonerscomité heeft de indruk dat de smileys wel een nuttig signaal afgeven, ondanks het feit dat ‘het duimpje’ vermoedelijk voor meer dan 90% altijd rood aangeeft. Het groene duimpje bij 30 km snelheid licht sporadisch op. Zowel de gemeente als het bewonerscomité hebben, mede gelet op wet- en regelgeving, voor de genoemde verkeershinder nog geen afdoende maatregel gevonden. Als u zelf als bewoner van Heimolen een nog niet bedachte, doeltreffende oplossing weet, neem dan contact met ons op. Uw oplossing wordt dan in een eerstvolgend overleg van het bewonerscomité besproken.

november 2015. Meer veiligheid door spiegel en voorrangsborden

Het bewonerscomité heeft van bewoners op Heimolen een tweetal verzoeken gekregen met als doel de verkeersveiligheid op Heimolen te vergroten.

Het eerste verzoek betreft het plaatsen van een spiegel op de kruising Bremstraat/Heimolen. Dit om beter zicht te krijgen op het naderende verkeer op Heimolen als men uit de Bremstraat komt rijden. Het bewonerscomité heeft dit verzoek met de gemeente besproken. De gemeente heeft het verzoek afgewezen mede om veiligheidsreden. De gemeente meent dat een spiegel op deze kruising de veiligheid niet ten goede komt. Nu zijn verkeersdeelnemers die uit de Bremstraat komen heel voorzichtig bij het naderen van de kruising. Een spiegel verhoogt de kans op het nemen van voorrang als men vanuit de Bremstraat komt en zal zo de verkeersveiligheid nadelig beïnvloeden.

Het tweede verzoek betreft het plaatsen van voorrangsborden bij de versmalling aan de westkant bij de komgrens van Heimolen. Dit om meer duidelijkheid te krijgen over wie er voorrang heeft bij het gelijktijdig naderen van deze versmalling. Nu ontstaat er twijfel als men gelijktijdig de versmalling nadert. Het bewonerscomité heeft ook dit verzoek met de gemeente besproken. Het verzoek is ook mede om veiligheidsreden door de gemeente afgewezen. De gemeente meent dat het plaatsen van voorrangsborden niet zal bijdragen aan de verkeersveiligheid omdat de snelheid eerder toe dan af zal nemen.

13 april 2015 Nieuwe wegbelijning aangebracht.

Op maandag 13 april is een nieuwe belijning aangebracht op het wegdek aan de westkant van Heimolen. Dit vanaf het begin van de komgrens (30 km zone) tot en met huisnummer 26. Hopelijk heeft de nieuwe belijning een afremmend effect op de snelheid van de voertuigen die met name de Heimolen binnenkomen.

6 maart 2015 Nieuwe belijning wegdek Heimolen.

Vrijdag 6 maart stuurde de gemeente een tekening naar het bewonerscomité met betrekking tot een nieuwe belijning op het wegdek aan de westkant van Heimolen. De nieuwe belijning maakt het wegdek visueel smaller en heeft mogelijk een afremmende werking op de snelheid van de voertuigen die de Heimolen binnen komen. Het bewonerscomité heeft de tekening besproken en vervolgens laten bekijken door een extern deskundige. Na overleg heeft het bewonerscomité de gemeente geïnformeerd akkoord te gaan met de nieuwe belijning zoals op de door de gemeente aangeboden tekening weergegeven. Met daarbij de wens om het fietspad te voorzien van een rode coating waardoor het rijvlak voor het gemotoriseerd verkeer (in de tekening 5,50m) optisch smaller gaat lijken. De gemeente gaf in een reactie aan dat een coating aanbrengen gelet op de kosten geen reële optie is.

17 november 2014

Op 17 november 2014 kwamen n.a.v. de klacht van 8 september een tweetal ambtenaren van  de gemeente naar Heimolen om in het bijzijn van enkele bewoners en leden van het bewonerscomité de situatie ter plaatse te bekijken.  Het verwijderen of verplaatsen van de drempels wordt niet als een reële optie gezien. Wellicht dat een oplossing  ligt in het verminderen van de snelheid van de voertuigen.  Een verdere belijning van de weg zou een mogelijke bijdrage kunnen leveren aan het verminderen van die snelheid.  Ook het (bij wijze van proef )tijdelijk plaatsen van  ‘smilies’  zou tot een oplossing kunnen bijdragen. De gemeente zegt toe de ‘smilies’ in 2015 bij wijze van proef  tijdelijk te plaatsen  en verder qua belijning een en ander op het stadkantoor te gaan uitwerken.  Nader bericht van de gemeente aan de brievenschrijver en i.a.a. het bewonerscomité volgt.

8 september 2014

Op 8 september 2014 stuurden een vijftal bewoners van Heimolen een klacht naar de gemeente betreffende verkeershinder en veiligheid. Het bewonerscomité ontving een afschrift van dit bericht. De klacht betreft vooral het doorgaande werkverkeer zoals het steeds groter, zwaarder, luxer wordende  doorgaande landbouwverkeer, waardoor ook de geluidsoverlast enorm is toegenomen. Het remmen voor de drempels  veroorzaakt mede de geluidsoverlast.

Najaar 2013

In het najaar van 2013 berichtte de gemeente aan het bewonerscomité t.a.v. de verkeerstellingen dat er gemiddeld 500 voertuigen per etmaal in beide richtingen waren geteld. De rijsnelheden waren opvallend laag, op een enkeling na allemaal onder de 30 km/u. Lange transporten (dus langer dan 14 meter) waren nauwelijks waargenomen. Grotere voertuigen (dus van 7 tot 14 meter) waren er maximaal enkele tientallen per etmaal.

In het verkeersplan  is de weg van Heimolen aangewezen als erftoegangsweg. Hier geldt een maximale intensiteit van 4000-6000 m.v.t./etmaal. Daar komt Heimolen lang niet bij in de buurt. Als richtlijn geldt maximaal 8% vrachtverkeer. Hier worden ook busjes toe gerekend.  “Hier kom je, met de huidige cijfers, niet in de buurt van onacceptabele cijfers”, aldus de gemeente.   

8 augustus 2012

Op 8 augustus 2012 heeft het bewonerscomité bij de gemeente een klacht ingediend betreffende verkeershinder veroorzaakt door doorgaande verkeerstransporten in het woongebied Heimolen.

                  ‘Doorgaand vracht - en landbouwverkeer, geen bestemmingsverkeer, veroorzaakt door te veel verkeersbewegingen onevenredig en onacceptabel veel geluidsoverlast. Al zeer vroeg in de ochtend wordt de nachtrust verstoord.  Het vrachtverkeer en het zeer zware doorgaande landbouwverkeer(waarvan men zich af kan vragen of het voldoet aan de wegenverkeerswet) is met name voor bewoners rond de drempels een beproeving. De smalle weg zonder trottoir en fietspad zorgt ervoor dat passanten regelmatig de berm in moeten.  - /- De Heimolen is bebouwde kom met een 30km zone. Er wordt door velen te hard gereden. Het bewonerscomité vraagt u daarom ook om handhavend op te treden’.  Einde citaat.

Na aanleiding van deze klacht zegt de gemeente  toe om in december 2012 en in de oogsttijd in de maanden augustus en september 2013 verkeerstellingen te gaan verrichten in het woongebied van Heimolen.