Bewonerscomité Heimolen

29 mei 2013

Op 29 mei 2013 heeft de Raad van State definitief uitspraak gedaan in het beroep aangetekend door de Stichting Buurtschap Heimolen tegen de in 2010 door de gemeente verleende milieuvergunning/revisievergunning aan TNO Heimolen BV. Het beroep is gegrond verklaard. De nieuw verleende milieuvergunning is vernietigd.

De milieuvergunning is volgens de Stichting Buurtschap Heimolen onduidelijk in het garanderen van de veiligheid voor bewoners van Heimolen en omgeving en voldoet niet aan wat de wet voorschrijft. De Raad van State heeft het bewonerscomité hierin in het gelijk gesteld.

Op 27 maart 2012 diende het beroep. Op 13 juni 2012 heeft de Raad van State een tussenuitspraak gedaan. De Raad van State gaf de gemeente als vergunningverlener opnieuw de opdracht om binnen 16 weken na verzending van de tussenuitspraak aan te tonen dat de ligging van de veiligheidscirkel op een juiste wijze is bepaald, dat bij de berekening de juiste door de wet voorgeschreven rekensystematiek is gehanteerd en dat daarbij de door de wet voorgeschreven juiste gegevens zijn gebruikt. De Raad van State heeft in de definitieve uitspraak van 29 mei jl. geconcludeerd dat het college bij het bestreden besluit ontoereikend heeft gemotiveerd dat de verleende revisievergunning een toereikende bescherming biedt voor wat betreft externe veiligheidsrisico's.

De uitspraak is terug te vinden op www.raadvanstate.nl onder Uitspraak 201010257/1/A4.

Er diende bij de Raad van State nog een tweede beroep. De door TNO Heimolen BV gebruikte rekenmethodiek wijkt af van de voorgeschreven rekenmethodiek Bevi. De wet schrijft voor dat toepassing van een andere rekenmethodiek pas mogelijk is na goedkeuring door de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer nu Infrastructuur en Milieu. Op het moment van het door de gemeente verlenen van de milieuvergunning aan TNO Heimolen BV was er door de minister niet de vereiste toestemming tot gebruik van een andere rekenmethodiek gegeven. Op 17 december 2012 heeft de minister op verzoek van het college van Ben W alsnog ingestemd met het gebruik van een andere rekenmethodiek. De stichting Buurtschap Heimolen heeft hiertegen beroep aangetekend om de in het beroep omschreven redenen. Dit beroep is op 19 maart jl. niet - ontvankelijk verklaard omdat het instemmingbesluit van 17 december 2012 een beslissing is inzake een procedure ter voorbereiding van een ander besluit (definitieve uitspraak van de Raad van State inzake de verleende milieuvergunning) en derhalve volgens de wet niet vatbaar is voor bezwaar of beroep. In de uitspraak van de Raad van State in zake de milieuvergunning wordt niet expliciet ingegaan of het wel of niet terecht is het aangetekende beroep niet – ontvankelijk te verklaren. Om hierover duidelijkheid te krijgen liep dit beroep.

De behandeling van de zaak op zitting heeft plaatsgevonden op 21 november 2013.

Op 18 december 2013 heeft de Raad van State uitspraak gedaan. Het instemmingsbesluit is niet vatbaar voor bezwaar en beroep. De staatssecretaris heeft bezwaar van het Buurtschap tegen het instemmingsbesluit terecht niet-ontvankelijk verklaard. Het beroep is derhalve ongegrond verklaard.

De uitspraak is terug te vinden op www.raadvanstate.nl onder Uitspraak 201304030/1/A4.