Bewonerscomité Heimolen

april 2011

April 2011: info tracé van de nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding van Borssele naar Tilburg.

Tracé nieuwe hoogspanningsverbinding

Waarom deze verbinding?
De Europese en Nederlandse elektriciteitsmarkt is sterk in beweging. Om voldoende capaciteit te garanderen in geval van calamiteiten en op basis van de ontwikkeling van de elektriciteitsbehoefte in Nederland blijkt dat er in Nederland diverse nieuwe verbindingen noodzakelijk zijn. Eind maart hebben de ministers van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) en Infrastructuur en Milieu (IenM) een keuze gemaakt voor het tracé van de nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding van Borssele naar Tilburg.

Uitgangspunt keuze tracé
Het uitgangspunt van het Rijk voor deze keuze was het zoveel mogelijk vermijden dat in nieuwe situaties huizen, scholen en kinderdagverblijven binnen de magneetveldzone komen te liggen. Waar mogelijk worden de bestaande verbindingen gevolgd en ontstaan er zo min mogelijk doorsnijdingen en knikken in de verbinding.
Als gemeente hebben we verzocht het tracé ondergronds aan te leggen. Bij de keuze moet worden uitgegaan van de effecten op volksgezondheid en milieu.. Gronden en opstallen van burgers en bedrijven met bijbehorende ontwikkelingsmogelijkheden moeten ongewijzigd gehandhaafd kunnen blijven. Er heeft een milieueffectenonderzoek plaatsgevonden en hieruit is een meest milieuvriendelijk alternatief uitgekomen. Dit is een belangrijk uitgangspunt bij de tracékeuze. Een ondergrondse variant is technisch niet mogelijk.

Tracé Bergen op Zoom
Het voorgenomen tracé betekent voor Bergen op Zoom dat de nieuwe 380 kV verbinding wordt gecombineerd met de bestaande 150 kV verbinding Rilland-Woensdrecht-Roosendaal Borchwerf. Dit houdt in dat de bestaande 150 kV verbinding wordt vervangen - op ongeveer hetzelfde tracé - door de nieuwe verbinding. De bestaande masten worden vervangen door nieuwe (Wintrack) masten. Hierin wordt de 150 kV verbinding en de 380 kV verbinding gehangen. In de omgeving Woensdrecht en in de zone door de Brabantse Wal wordt zoveel mogelijk het tracé van de bestaande 150 kV gevolgd. De bestaande 380 kV verbinding door het Markiezaat ten noorden van Bergen op Zoom blijft ongewijzigd aanwezig.

Voordeel
Het voordeel van dit traject is dat er geen extra gevoelige bestemmingen, zoals woningen binnen de magneetveldzone komen te liggen. Omdat gebruik gemaakt wordt van het zelfde traject, hoeft het natuurgebied niet extra te worden aangetast. Door gebruik te maken van de nieuwe type Wintrack masten wordt het magneetveld teruggebracht naar ongeveer 50 meter. Bij de bestaande (vakwerk) mast kan dit magneetveld oplopen tot 200 meter.

Mastposities
Het voorgenomen tracé is inmiddels bekend, de mastposities moeten nog worden bepaald. Er zijn een aantal woningen die langs het bestaande tracé in de magneetveldzone staan. Per gevoelige bestemming wordt door het ministerie een afweging gemaakt hoe hiermee omgegaan wordt. Gemeenten en omwonenden worden betrokken bij dit proces.

Werkwijze
Wanneer Tennet weet waar de masten precies komen te staan, worden de magneetvelden doorberekend. Hier wordt een rapport van gemaakt. Wanneer uit dit rapport blijkt dat er woningen binnen de magneetveldzone staan, neemt Tennet contact op over eventuele compensatie ten aanzien van deze nieuwe situatie. Uiteraard wordt er bij de bepaling van het nieuwe traject zo veel mogelijk rekening gehouden met het magneetveld en de bestaande woningen.

Er zijn diverse mogelijkheden om gecompenseerd of schadeloosgesteld te worden. U kunt een zakelijk rechtovereenkomst met TenneT, de landelijke beheerder van het hoogspanningsnet, afsluiten. Dat is het geval als uw perceel zich in de strook onder de verbinding bevindt. TenneT moet dan afspraken met u maken over de aanleg en het onderhoud. Daarnaast bestaat er een wettelijke planschaderegeling die onder bepaalde voorwaarden schades vergoedt.

Communicatie
Het ministerie heeft een informatiebrief verzonden naar de mensen die ingesproken hebben in de m.e.r.-procedure en naar de perceeleigenaars op 100 meter afstand van het voorgenomen tracé. Naast informatie over het traject, stond hierin ook een uitnodiging voor de informatieavond op 21 april om 19:00uur in de Wouwse Tol. Deze informatie bijeenkomst is vrij toegankelijk en begint met een presentatie. Aansluitend is er een informatiemarkt met de mogelijkheid om vragen te stellen aan de aanwezige medewerkers van de beide ministeries en van TenneT.
Voor meer informatie kunt u terecht bij:
Bureau Energieprojecten
Postbus 93144
2509 AC Den Haag
Telefoon: (070) 379 89 79
www.bureau-energieprojecten.nl
Op de website voor dit project is recente informatie te vinden: www.zuid-west380kv.nl