Bewonerscomité Heimolen

3 oktober 2011

Op 3 oktober 2011 is er betreffende het onderwerp "Tracé nieuwe hoogspanningsverbinding" een overleg met het Bewonerscomité Heimolen en de gemeente Bergen op Zoom.
Uit dit overleg:
De regie voor de nieuwe verbinding is in handen van de ministeries van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) en Infrastructuur en Milieu (IenM). EL&I stelt het Rijksinpassingsplan op. Hierin wordt het exacte tracé van de hoogspanningsverbinding vastgelegd. TenneT, de elektriciteitstransporteur, legt de verbinding aan binnen de door EL&I bepaalde voorwaarden. TenneT onderhandelt met de verschillende grondeigenaren over het plaatsen van masten en vraagt de benodigde vergunningen aan.

Namens de minister van EL&I ziet het Bureau Energieprojecten toe op een juiste afhandeling van de vergunningaanvragen. Het bureau verzorgt publicatie en inzage, verzamelt en verwerkt de inspraak en stelt een termijn vast voor het opstellen van de definitieve vergunningen.

Begin van dit jaar is een voorkeursalternatief vastgelegd. Dit betekent voor Bergen op Zoom dat het nieuwe traject zo veel mogelijk over de bestaande 150 kV verbinding loopt. Hierover zijn informatieavonden georganiseerd.

Op dit moment wordt de precieze locatie van de masten en de route bepaald. Er is hiervoor een concepttracé opgesteld. Tennet neemt contact op met bewoners van woningen die binnen de magneetveldzone van dit tracé vallen.
Wanneer het tracé definitief is wordt in de tweede helft van 2013 het ontwerp inpassingsplan ter visie gelegd. Hierop kunnen zienswijzen worden ingediend.

Op de website: http://www.zuid-west380kv.nl/ kunt u alle informatie vinden mbt dit nieuwe tracé. Ook kunt u hier terecht voor vragen.