Bewonerscomité Heimolen

15 januari 2015

Op woensdag 15 januari 2015 heeft het ministerie van Economische Zaken (EZ) samen met Landelijk Netbeheerder Tennet een informatiebijeenkomst gehouden in Partycentrum Rozenoord te Bergen op Zoom. Deze informatieavond was speciaal bedoeld voor mensen die wonen in het gebied tussen Rilland en Roosendaal-Borchwerf.  Op deze avond stonden verschillende informatie-stands en waren medewerkers van het ministerie van Economische Zaken, het ministerie van Infrastructuur en Milieu en van Tennet aanwezig om vragen te beantwoorden. De avond had het karakter van een inloopavond. Er was geen plenair deel.

Wat is nu de planning/tijdpad?

Het maken van het ontwerp-inpassingsplan, waarin de definitieve tracékeuze wordt verwerkt, heeft vertraging opgelopen t.a.v de eerdere planning. Dit door de aanpassing van het tracé naar een meer zuidelijke variant nabij Oosterhout. Het is van belang dat het tracé nu eerst in detail wordt uitgewerkt. Dat kost de nodige tijd. Het ontwerp-inpassingsplan zal volgens de huidige inzichten naar verwachting najaar 2017 gereed zijn en ter inzage worden gelegd.  Vanaf dat moment is inspraak (indienen zienswijzen) mogelijk.

Verwacht wordt dat in de eerste helft van 2018 een definitief inpassingsplan vastgesteld kan worden. Of deze planning gehaald gaat worden is echter zeer afhankelijk van hoe de aanpassing van het tracé naar een meer zuidelijke variant nabij Oosterhout gaat verlopen. Er is veel weerstand en dat kost de nodige tijd.

Route.

Het tracé tussen Rilland en Roosendaal-Borchwerf blijft ten opzichte van het eerder vastgesteld tracé ongewijzigd.

Voor meer informatie zie www.zuid-west380kv.nl