Bewonerscomité Heimolen

mei 2017

Nadat het college van B&W van Bergen op Zoom haar keuze voor het zuidelijke tracé (paars) kenbaar heeft gemaakt is het bewonerscomité zich opnieuw gaan beraden omdat de keuze van het voorkeurstracé van de gemeente een andere is dan de keuze van het bewonerscomité (het blauw/gele tracé door het Markiezaatsmeer ten noorden van Bergen op Zoom).

Op 10 mei jl. vindt er in de raadszaal van de gemeente Bergen op Zoom een beeldvormende raadsvergadering plaats over het onderwerp 380kV, waarbij ook Tennet aanwezig is. Het bewonerscomité spreekt tijdens deze beeldvormende raadsvergadering in en maakt aan raad en college het volgende kenbaar:                                                                                                                                                                                                        

Het bewonerscomité is altijd bereid om constructief mee te denken en wil met respect kennis nemen van andere keuzes en bijbehorende argumenten. Met in achtneming van de door het bewonerscomité eerder genoemde uitgangspunten (zie oktober 2016 hieronder) heeft het bewonerscomité tijdens intensief overleg haar tracékeuze heroverwogen en besloten mee te willen gaan met het voorkeurstracé van het college mits de genoemde ondergrondse verbinding ter hoogte van Mattemburgh (P1vWoe) bij Heimolen doorgetrokken wordt onder de A4 en onder de Huijbergsebaan (een gedeelte van het tracé P1vBe) met als opstijgpunt direct na de Huijbergsebaan. Het bewonerscomité vraagt aan het college nadrukkelijk en met klem om mee te gaan met dit voorstel om zo het ondergrondse tracé in ieder geval tot en met de Huijbergsebaan te realiseren. Het bewonerscomité vraagt daarbij aan het college om in het regionaal overleg heel sterk te pleiten voor dit ondergrondse tracé. Aan de raad vraagt het bewonerscomité om alles te doen wat in het vermogen van de raad ligt om dit voorstel te steunen.

Op 18 mei jl. maakt het bewonerscomité in een gesprek met Tennet haar heroverwogen standpunt opnieuw kenbaar en licht dit verder toe.

Op 23 mei stemt de voltallige raad in de commissievergadering Stad en Ruimte in met de tracékeuze van het college (het zuidelijk tracé) met daarbij uitdrukkelijk aandacht voor het realiseren van het doortrekken van de ondergronds bekabeling vanaf de A4 bij Heimolen tot tenminste onder de Huijbergsebaan door, zoveel mogelijk ondergronds. De raad geeft aan de wethouder aan dit duidelijk in het advies aan de minister kenbaar te maken, dan wel middels een aparte brief.

Op 30 mei versturen de gezamenlijke overheden (betrokken gemeenten en provincies) hun advies m.b.t. een voorkeurtracé van de 380kV hoogspanningsverbinding aan de ministers. Dit advies luidt als volgt: De samenwerkende overheden adviseren u het volgende meest gedragen tracé vast te stellen als Voorlopig Voorkeurs Alternatief (VVKA): Van Rilland loopt het tracé via de Brabantse Wal naar Roosendaal-Borchwerf, bij Woensdecht ondergronds (Variant P1-vWo). Van Roosendaal-Borchwerf tot en met Standdaarbuiten loopt de lijn langs de westzijde van de A17 (Variant P2-vWe). Van Standdaarbuiten tot aan Tilburg volgt de lijn een noordelijk tracé via Hooge Zwaluwe en Loon op Zand via de Bosroute (Variant P3-vBi-vBo).Het tracé eindigt bij de stationslocatie De Spinder in Tilburg.