Bewonerscomité Heimolen

13 oktober 2015

Een 20-tal bewoners van Zandven,  Zuidgeest en Antwerpsestraatweg hebben aan het bewonerscomité Heimolen laten weten dat bij hen de wens leeft om aangesloten te worden op  kabel. Dit omdat zij graag verbetering willen in de voor hen huidige voorziening m.b.t.  telecommunicatie (telefoon, tv en internet). Het bewonerscomité heeft drie zaken uitgezocht:

  1. Mogelijkheid tot aansluiting op (glasvezel) kabel op dit moment?
  2. Wat voor bekabeling is er momenteel in het gebied Zandven en Zuidgeest aanwezig?
  3. Hoe is in het verleden een en ander verlopen?

Mogelijkheid tot aansluiting op (glasvezel) kabel op dit moment?

Op 6 oktober 2015 is er een informatief gesprek geweest met de gemeente en het bewonerscomité.

De gemeente gaf in dit gesprek aan dat glasvezelaansluiting de toekomst heeft en verwees naar Mabib een onderdeel van Mabin B.V. (een organisatie die in 2014 is opgericht om de aanleg te realiseren van zoveel mogelijk glasvezelaansluitingen door heel Nederland).

Mabib (Maatschappij voor Breedband in Brabant) is als eerste project in Noord-Brabant actief . Mabib probeert daarbij in aanmerking te komen voor gelden uit het Breedbandfonds, een investeringsfonds in beheer van BOM (Brabantse Ontwikkelings Maatschappij). Dit fonds investeert in de realisatie van breedbandprojecten in buitengebieden in Noord-Brabant door leningen te verstrekken tegen gunstige voorwaarden. Het gaat daarbij om aanleg van fysieke infrastructuur. Mabib gaat 45.000 glasvezelaansluitingen aanleggen in Noord-Brabant. Begin 2016 start Mabib met de aanleg in het buitengebied in Noord-Brabant. Het totale buitengebied wordt ingedeeld in 20 deelgebieden. De aanleg van het hele gebied duurt ongeveer 2 jaar en vindt gefaseerd plaats.

Volgens de postcode-check op http://mabib.nl vallen de postcodes 4625DH (Zandven), 4625DG (Zuidgeest), 4625 DM (Huijbergsebaan) en ook 4625 AC (Antwerpsestraatweg) binnen het aansluitgebied van Mabib. Bewoners van de woningen binnen het aansluitgebied ontvangen bij de start van het project in hun deelgebied nadere informatie van Mabib over de mogelijkheden om hun woning/bedrijf aan te laten sluiten. Een aansluiting heeft éénmalige kosten (wellicht in oktober 2015 bekend) en maandelijkse kosten van het abonnement bij de gekozen dienstenleverancier. Kosten zijn ook mede afhankelijk van het aantal aansluitingen dat er in een cluster aangevraagd wordt. Hoe meer deelnemers, hoe lager de kosten. Het afnemen van diensten is natuurlijk niet verplicht. Bij geen afname monteert Mabib een kabel op rol in de straat en wordt er geen huisaansluiting gemaakt. Het is dan altijd mogelijk om nadien een betaalde na-aansluiting door Mabib te laten verzorgen. De kosten voor een na-aansluiting zullen hoger zijn dan een aansluiting tijdens de reguliere bouwperiode. Ook is het denkbaar dat een deelgebied eerder aan de beurt is als veel bewoners in een deelgebied (cluster) aangeven dat ze een aansluiting willen.

Het ziet er op dit moment naar uit dat het goed is om af te wachten wanneer Mabib met informatie naar de bewoners binnen het aansluitgebied toe komt.

Voor verdere informatie en/of antwoord op vragen: http://mabib.nl

 

Wat voor bekabeling is er momenteel in het gebied Zandven en Zuidgeest aanwezig?

Het bewonerscomité heeft om op deze vraag een antwoord te krijgen een KLIC Oriëntatieverzoek aangevraagd bij het Kadaster. Het blijkt dat zowel KPN (telefoonlijn) als Ziggo (coax) kabels heeft liggen in het gebied Zandven en Zuidgeest. Aansluiting hierop is mogelijk, maar voor een goede ontvangst moet men kort bij de verdeelkast zitten anders is er teveel verlies. De afstand tot de verdeelkast is mede bepalend voor de kwaliteit. Hoe groter de afstand hoe minder de kwaliteit. Het overstolpen van een verdeelkast (nieuwe software plaatsen voor betere snelheid) gebeurt wel maar is mede afhankelijk van de vraag.

 

Het verleden.

 In  1996 benadert de toenmalige PNEM de bewoners in het buitengebied van deGemeente Woensdrecht voor aansluiting (CAI) en berekent  f 2000,- per aansluiting. Aansluitkosten in de bebouwde kom  waren f 200,-. Voorwaarde:  80% van de bewoners moet deelnemen.

Op 11-12-1996 doet de raad van de gemeente Woensdrecht een voorstel  om het nog beschikbare bedrag van f 135.000, over op de cai-exploitatie, beschikbaar te stellen als tegemoetkoming in de hoge (meer)kosten bij aansluiting voor bewoners in het buitengebied.

Op 19-12-1996 besluit  B&W van de gemeente Woensdrecht een credit te voteren van f 135.000 (over op de cai-exploitatie) en dit bedrag beschikbaar te stellen als tegemoetkoming in de hoge (meer)kosten bij aansluiting voor bewoners in het buitengebied. Dit alles na aansluiting door PNEM en na overleg van een rekening. Per aansluiting wordt een maximale tegemoetkoming gegeven van

f 900,- door de gemeente Woensdrecht. f 1100,- is voor eigen rekening (f200,- + f 900 meerkosten).

Op 01-01-1997 is de gemeentelijke herindeling een feit.

Op 25-02-1997 besluit B&W van de gemeente Woensdrecht om ook een tegemoetkoming van maximaal f 900,- beschikbaar te stellen als bijdrage in de aansluitkosten (meerkosten) voor bewoners van Heimolen en omgeving die voor de herindeling woonachtig waren in de gemeente Woensdrecht. Verzoeken voor bijdrage kunnen per 1-1-1997 ingediend worden nadat de aansluiting is afgerond en de factuur door de aanvrager is betaald.

In december 1998 worden woningen in Heimolen aangesloten op CAI. Mevr. Hopmans (Huijbergsebaan) doet namens medebewoners verzoek aan de gemeente Woensdrecht voor een bijdrage in de aansluitkosten. Opgemerkt dient te worden dat afspraken van voor de gemeentelijke herindeling gelden tot twee jaar na de herindeling: tot 1-01-1999.

Op 24-06-1999 besluit de raad van de gemeente Woensdrecht om nog voor 6 aansluitingen in de Huijbergsebaan (nu Bergs grondgebied) een tegemoetkoming in aansluitkosten toe te kennen (verzoek Mevr. Hopmans).

Verder besluit de raad dat de Regeling Tegemoetkoming vervalt per 01-01-1999 voor bewoners van voormalig Woensdrechts grondgebied. Resterend bedrag komt beschikbaar voor bewoners in het buitengebied van Woensdrechts grondgebied.

In juni 2000 doet  het toenmalige  Essent Kabelcom aan bewoners van het buitengebied in Bergen op Zoom een aanbod voor aansluiting op het kabeltelevisienet . Essent Kabelcom levert daarbij in dit aanbod eenmalig een aanzienlijke financiële bijdrage in de totale aansluitkosten. In dit aanbod betalen bewoners eenmalig een bedrag van f 1320,- exclusief BTW voor een aansluiting op het toenmalige moderne kabelnetwerk. Voorwaarde is wel dat 75% van de bewoners in de betreffende buurt (cluster) gebruik moet maken van het eenmalige aanbod.

In september 2000 bericht Essent Kabelcom aan de voor aansluiting aangemelde bewoners van Zandven en Zuidgeest  dat het aantal positieve reacties op het aanbod van Essent Kabelcom in de buurt (cluster) beduidend lager is dan de gestelde norm en dat dientengevolge niet wordt overgegaan tot bekabeling in de buurt.

Op 30-08-2001 besluit de raad van de gemeente Woensdrecht dat de Bijdrageregeling CAI Buitengebied, vastgesteld d.d. 19-12-1996 beëindigt per 1-01-2002. Het nog beschikbare krediet zal niet benut worden en derhalve niet aangewend worden ten laste van de algemene bestemmingsreserve.