Bewonerscomité Heimolen

mei 2013

In mei 2013 heeft het college van B&W van BoZ een concept Verkeersplan gepresenteerd met daarbij de Afwegingsnota. In dit gepresenteerde concept Verkeersplan en onderliggende Afwegingsnota wordt de visie Verkeer en Parkeren verder uitgewerkt. Het uiteindelijke definitieve verkeersplan heeft als doel richting te geven aan het verkeersbeleid voor de komende jaren.
In de maand juni 2013 heeft het concept Verkeersplan op het stadskantoor ter inzage gelegen. Ook is het document via de website van de gemeente te downloaden.

Op 24 juni 2013 heeft het bewonerscomité haar zienswijzen t.a.v. het concept Verkeersplan bij het Beleidsatelier van de gemeente ingediend. Alle reacties zullen aan het concept Verkeersplan worden toegevoegd. In september a.s.wordt het concept Verkeersplan in de gemeenteraad besproken.

Plaats : Bergen op Zoom
Datum : 24-06-2013
Van : Bewonerscomité Heimolen
Heimolen 31
4625 DC Bergen op Zoom

Betreft : Zienswijzen/Bevindingen t.a.v. het concept Verkeersplan
_______________________________________________________________________

Het bewonerscomité Heimolen wil proberen binnen haar mogelijkheden mee te denken en in die zin graag gebruik maken van de mogelijkheid om te reageren op het concept Verkeersplan dat per 3 juni 2013 ter inzage is gelegd op het Stadskantoor te Bergen op Zoom en op dinsdag 11 juni jl. gepresenteerd is tijdens de infomarkt.

Het bewonerscomité komt tot de volgende zienswijzen/bevindingen:

In de Afwegingsnota – hoofdrapport dat in het concept Verkeersplan wordt aangehaald worden twee opties realistisch geacht:
Handhaven huidige afrit 29 bij de Huijbergsebaan.
Verplaatsing afrit 29 naar het bestaande viaduct Heimolen.
Ofschoon het handhaven van de huidige afrit 29 bij de Huijbergsebaan als een realistische optie wordt genoemd constateert het bewonerscomité dat de beleidsmakers in het concept Verkeersplan niet verder ingaan op deze optie en dat in het hele concept Verkeersplan er van uitgegaan wordt dat de huidige afrit 29 is verdwenen. Op de bijgevoegde kaarten is de huidige afrit 29 bij de Huijbergsebaan als ontsluitingsmogelijkheid niet meer terug te vinden.

Het bewonerscomité mist in dit concept Verkeersplan de uitwerking uitgaande van optie 1: het handhaven van de huidige afrit 29 bij de Huijbergsebaan. Het bewonerscomité vindt het wenselijk om deze optie alsnog verder uit te werken en toe te voegen aan het concept Verkeersplan.

De volgende uitgangspunten, genoemd in de Visie Verkeer en Parkeren (in september 2012 vastgesteld) worden in het concept Verkeersplan overgenomen:
Om het centrum, de woonwijken en alle bedrijventerrein op een veilige en snelle manier te kunnen ontlasten is het completeren van de randweg een must.
BBBB: eerst verkeersgedrag Beïnvloeden, vervolgens de aanwezige wegcapaciteit zoveel mogelijk Benutten in plaats en tijd, dan financieel te reguleren (Beprijzen), en tenslotte - als de vorige maatregelen onvoldoende effect hebben - wegcapaciteit Bijbouwen.

Ad 2.1/ Het bewonerscomité acht het gestelde dat het completeren van de randweg een must/noodzaak is, niet juist. In de eerstkomende 5 tot 10 jaren is het realiseren van trajectdeel 4 van de randweg Zuid West en daarbij het sluiten van de huidige afrit 29 nabij de Huijbergsebaan geen noodzaak.
Het bewonerscomité komt tot bovengestelde afweging omdat voor de huidige mate van verkeersdruk en de te verwachte toename van verkeersdruk op middellange termijn de capaciteit van de huidige bestaande gebiedsontsluitingswegen ruimschoots voldoende is:

- verkeerstellingen geven aan dat de capaciteit voor afwikkeling van het verkeer van en naar de A4/A58 over de bestaande
gebiedsontsluitingswegen in het zuiden en oosten van Bergen op Zoom ruim onder de maximale landelijke norm zit.

- door het versterken van Randweg West (dat op redelijk kort termijn zal worden uitgevoerd) en het realiseren van het plan Stadsentree Rooseveltlaan zal er nog een ruimere mogelijkheid tot verkeersafwikkeling vanuit het stadsdeel Bergse Plaat ontstaan. De verkeersafwikkeling van dit stadsdeel kan dan plaats vinden:
via de versterkte Randweg West en randweg Noord
via de Markiezaatsweg / Laan van Borgvliet / Antwerpsestraatweg / Guido Gezellelaan / Pastoor Jutenlaan Rooseveltlaan.
via de Markiezaatsweg / Laan van Borgvliet / Olympialaan.
via de Markiezaatsweg / Antwerpsestraatweg naar afslag 30.
- Door het te allen tijde open houden van de huidige afslag 29 nabij de Huijbergsebaan, waardoor de verkeersafwikkeling via de Markiezaatsweg / Laan van Borgvliet en Olympialaan een van de mogelijkheden blijft zoals hierboven aangegeven, wordt voorkomen dat het verkeer zich weer gaat bundelen met als gevolg opstoppingen en files.
- Het in de Startnotitie (2009) vermelde aantal geplande (4300) woningen is in aantal drastisch teruggebracht. Dit heeft tot gevolg dat de oorspronkelijk toename van verkeersdruk op de betreffende ontsluitingswegen door het drastisch terugbrengen van het oorspronkelijk aantal geplande woningen nu aanzienlijk minder is dan verwacht.

Ad 2.2/ Het bewonerscomité ziet het uitgangspunt BBBB, overgenomen uit de Visie Verkeer en parkeren , als zeer positief. Op pagina 11/52 van het Concept Verkeersplan staat

'...De voorkeur gaat hierbij uit naar het (beter) benutten van de reeds bestaande infrastructuur in tegenstelling tot
de aanleg van geheel nieuwe infrastructuur

Aansluitend hierop staat:
(uitzondering hierop vormt de Randweg Zuid en nieuwe afrit 29)'.

Vanuit de redenering dat het sluiten van de huidige afrit 29 en het realiseren van Trajectdeel 4 Randweg Zuid West zeker de eerst komende jaren geen must/noodzaak is,
acht het bewonerscomité het wenselijk om voor de Randweg Zuid en afrit 29 in het concept Verkeersplan geen uitzondering te maken en het uitgangspunt Benutten van reeds bestaande infrastructuur ook op de Randweg Zuid en de huidige afslag 29 nabij de Huijbergsebaan van toepassing te laten zijn. Wegcapaciteit Bijbouwen komt pas aan de orde indien echt noodzakelijk.
In een brief van 18-01-2012 aan het college van B en W van Bergen op Zoom, mede ondertekend door de gemeente Woensdrecht, Lievensberg Ziekenhuis, dhr. Joop Vreugdenhil van Zeebra Tours, Wijkcommissie Oost, en Wijkcommissie Nieuw Borgvliet/Langeweg , heeft het bewonerscomité Heimolen het college van B en W uitdrukkelijk verzocht het voorgenomen plan om afrit 29 van de A4/A58 nabij de
Huijbergsebaan te sluiten, niet uit te voeren en genoemde afrit te alle tijde open te houden. Dit mede uit oogpunt van veiligheid
en leefbaarheid.

Het bewonerscomité vindt:
- dat het gestelde in de Afwegingsnota dat 'de bereikbaarheid, verkeersveiligheid, en leefbaarheid gewaarborgd
blijven', in tegenspraak is met het gestelde in de Afwegingsnotitie dat 'het ter plaatse van Heimolen een
toenemend gebruik van het deel tussen de A58/A4 en de Huijbergsebaan (Heimolen Oost) zal geven'.
- In het gestelde dat 'Deze toename en de voorziene intensiteiten wel passen bij het karakter van de Heimolen als
bebouwingslint in het buitengebied' kan het bewonerscomitézich niet vinden. Een verdere onderbouwing van dit
gestelde wordt in het concept Verkeersplan niet gegeven.
- Ook is het gestelde in tegenspraak met het in het concept Verkeersplan toewijzen van Heimolen als erftoegangsweg, een weg toegankelijk voor
erven van bewoners, waar ander (doorgaand) verkeer niets te zoeken heeft.
- Als argument om de huidige afrit 29 te sluiten wordt o.a. 'de verbetering van de leefbaarheid op de Olympialaan' genoemd. Het bewonerscomité
vindt deze verbetering van de leefbaarheid op de Olympialaan versus de verslechtering van de leefbaarheid in het woongebied Heimolen geen
winst. Het probleem wordt niet opgelost, maar van deOlympialaan verschoven naar Heimolen. Het bewonerscomité vindt dit doorschuiven
onacceptabel.
- Mocht het in de verre toekomst toch noodzakelijk zijn dat er op - en afritten worden gerealiseerd nabij Heimolen, dan vindt het bewonerscomité
de voorgestelde mitigerende maatregelen, genoemd in de Afwegingsnotitie (verder effectueren 60km/h rijsnelheid op de Huijbergsebaan en
verder verruimen bebouwde kom Heimolen met daarbij 30km/h-zone), verre van voldoende.

Het bewonerscomité vraagt aan de beleidsmakers om andere afdoende maatregelen te nemen, deze met het bewonerscomité
vooraf te bespreken en vervolgens op te nemen in het Verkeersplan zodat deze maatregelen niet achteraf, maar gelijktijdig met
het realiseren van de op – en afritten nabij Heimolen kunnen worden uitgevoerd.

Ten aanzien van de leefbaarheid zal door het realiseren van op - en afritten nabij Heimolen de druk op de leefbaarheid als woongebied groter worden. Enerzijds door het toenemen van de hierboven genoemde verkeersintensiteit (sluiprouteverkeer), anderzijds zal de directe aansluiting van Heimolen op de A4/A58 de weg vrijmaken voor overlast, criminaliteit (inbraak), drugtoerisme en ander niet gewenst gedrag in het directe buitengebied van Heimolen en omgeving. De directe aansluiting maakt de weg vrij voor dergelijke activiteiten en gedragingen en maakt een snel komen en gaan (vluchtweg) mogelijk. Het bewonerscomité vindt deze laatst genoemde aspecten niet terug in het concept Verkeersplan en de Afwegingsnotitie.

Het bewonerscomité acht het wenselijk om aan de genoemde aspecten: overlast, criminaliteit (inbraak), drugtoerisme en ander niet gewenst gedrag , alsnog aandacht te besteden in het concept Verkeersplan en deze aspecten verder in het concept
Verkeersplan uit te werken. Hiermee wordt invulling gegeven aan en ingespeeld op het subjectieve gevoel van onveiligheid
van de bewoners.

Het bewonerscomité wil verder met nadruk twee zaken onder uw aandacht brengen die op de lange termijn, na 2020, wellicht opnieuw de aandacht zullen vragen, te weten:
De Robelspoorlijn.
Op pagina 21 van 52 van het concept Verkeersplan staat: '... Er ligt een uitdaging om de spoorinfrastructuur zo optimaal en efficiënt mogelijk in de kwetsbare omgeving tussen bebouwing en Brabantse Wal in te passen...' en '... Inzetten op de goederenspoorlijn Rotterdam – België (ROBEL spoorlijn), onder voorwaarde dat het tracé van deze nieuwe goederenspoorlijn aan de oostkant van de stad komt te lopen...'
De eventuele verbreding van de A4 tussen afrit 27 en knooppunt Markiezaat.
Indien na 2020 het plan voor De Robelspoorlijn en de verbreding van de A4/A58 actueel worden en tegelijkertijd mocht blijken dat de noodzaak om het trajectdeel 4 Randweg Zuid West te realiseren zich ook werkelijk zou gaan aandienen doordat blijkt dat eerder genomen maatregelen onvoldoende effect meer hebben en Bijbouwen noodzakelijk wordt, acht het bewonerscomité het wenselijk om het project Robelspoorlijn, het project verbreding A4/A58 en het project van mogelijk realiseren van op – en afritten nabij Heimolen in samenhang te ontwikkelen. Het bewonerscomité acht het wenselijk om dit op deze manier in het concept Verkeersplan te vermelden.

Gelet ook op de moeilijke financiële situatie waarin de gemeente van Bergen op Zoom zich anno 2013 bevindt en de beschikbare middelen die momenteel voorhanden zijn vindt het bewonerscomité 'het Benutten van de huidige infrastructuur' een zeer goed uitgangspunt. Het bewonerscomité vindt het openhouden van afrit 29 van A4/A58 mede vanuit financieel oogpunt hierbij een goede keuze. Het bewonerscomité vindt in deze het stellen van de vraag: 'Waarom, gelet op de huidige beschikbare financiële middelen, dure investeringen doen in een infrastructureel project als de huidige infrastructuur aan de voorwaarden en normen voldoet en de noodzaak hiertoe zich niet aandient?' zeer relevant. Mede vooral gelet op het verleden acht het bewonerscomité het zeer wenselijk om uiterst zorgvuldig om te gaan met de huidige beschikbare financiële middelen. Na 2020 kan bezien worden hoe de gemeente er dan financieel voor staat en of de noodzaak zich werkelijk aandient om traject 4 Randweg Zuid West uit te gaan voeren. Bij het na 2020 in samenhang uitvoeren van de projecten Robelspoorlijn, verbreding A4/A58 en mogelijke realisering van op – en afritten nabij Heimolen, zullen andere instanties zoals Pro-rail en Rijkswaterstaat ook een financiële bijdrage gaan leveren.

Ten slotte.
Gelet op de zienswijzen/bevindingen die het bewonerscomité middels dit schrijven aan u kenbaar maakt, stelt het bewonerscomité dat het te allen tijde open houden van de huidige afslag 29 bij de Huijbergsebaan de oplossing is voor het waarborgen van de veiligheid en leefbaarheid in het woongebied Heimolen en omgeving.

De algemene visie en insteek van het Verkeersplan is door de gemeente samengevat in drie peilers. De derde peiler luidt: 'Het Verkeersplan en daaruit voortkomende acties en maatregelen sluiten aan bij wensen en voorkeuren van bewoners en betrokkenen: de gemeente ziet dit als een voorwaarde tot succes'.

Het bewonerscomité vraagt u de in dit document beschreven zienswijzen/bevindingen in de geest van het gestelde in de hierboven genoemde derde peiler van de algemene visie van het verkeersplan te behandelen.