Bewonerscomité Heimolen

13 februari 2014

Op 13 februari 2014 heeft het college van B&W van Bergen op Zoom besloten in te stemmen met een plan op hoofdlijnen voor de herontwikkeling van het terrein van TNO Heimolen BV.

Bericht van B&W aan de leden en duoburgerleden van de gemeenteraad van 13-02-2014:

Brief gemeente BoZ

Het bewonerscomité Heimolen en ook de twee vertegenwoordigers van het Brabants Landschap alsook dhr. Kipping van camping UIT en THUIS waren zeer onaangenaam verrast door het bericht van instemming met het plan op hoofdlijnen door B&W van Bergen op Zoom , temeer omdat bij de klankbordgroep niet bekend was dat aan B&W een dergelijk plan voorgelegd zou worden. De besprekingen in de klankbordgroep bevinden zich nog in een oriënterende fase, waarbij in de klankbordgroep meerdere plannen zijn aangedragen en door de klankbordgroep nog geen plan op hoofdlijnen als voorkeur is aangegeven.

Op 6 maart 2014 heeft op verzoek van het Bewonerscomité Heimolen een gesprek hierover met B&W van Bergen op Zoom plaatsgevonden.

Bij het zoeken naar een nieuwe bestemming voor het terrein van TNO Heimolen BV zet het bewonerscomité in op:

"Volledig groen natuurgebied in aansluiting op de functies van het aansluitende terrein van Brabants Landschap met daarbij eventueel een recreatieve invulling (opengebied met wandel – en fietspaden) aansluitend op de Brabantse wal. Hierbij, in het kader van een financiële opbrengst, eventueel enkele percelen met hoogwaardige woningbouw realiseren".

Deze visie vertaalt zich qua herbestemming in eventueel enkele percelen met hoogwaardige woningbouw, landgoedwoningen, in het noordelijk en westelijk deel. Verder geen grote of kleine bedrijven, kantoren, hotel of wellness realiseren. In het meest oostelijke deel geen natuurbegraafplaats met aula realiseren. De in de vigerende bestemming voor 'Bos' aangewezen gronden blijven als zodanig bestemd met daarbij een eventuele recreatieve invulling zoals opengebied met wandel – en fietspaden aansluitend op de Brabantse Wal.