Bewonerscomité Heimolen

februari 2019 Voorstel met maatregelen vanuit bewonerscomité.

Op 25 februari jl. heeft het bewonerscomité opnieuw een gesprek gehad met de wethouder en de verkeersdeskundige van de gemeente. Het bewonerscomité heeft in dit gesprek aangegeven dat de voorgestelde maatregelen vanuit de gemeente (zie voorgaande artikel van februari jl. onder dit artikel) volstrekt onvoldoende zijn om de verkeershinder (te hoge snelheid en geluidshinder)  terug te dringen en de veiligheid te waarborgen. Vervolgens heeft het bewonerscomité middels een document "Maatregelen om verkeershinder terug te dringen" aan de wethouder en de verkeersdeskundige aangegeven welke maatregelen er op de korte en de langere termijn nodig zijn. Begin april neemt de gemeente hierover opnieuw contact op met het bewonerscomité.

Uit dit document:

- De weg door Heimolen is een erftoegangsweg (type 30km zone, categorie Duurzaam Veilig). De weg is een 30km weg binnen de komgrens waarbij alle verkeersdeelnemers (voetgangers, fietsers en gemotoriseerd verkeer) veilig van dezelfde rijbaan gebruikt moeten kunnen maken. Het landbouwverkeer maakt eveneens gebruik van dezelfde rijweg, de zgn. rijloper, het verharde gedeelte van de erftoegangsweg met gemiddeld een breedte van 3,50 m (min. 2,50 - max.4,50 m). Alle verkeersdeelnemers moeten veilig gemengd kunnen worden, zonder aanwezigheid van fietspaden, trottoir en voorrangsborden. Om de veiligheid te waarborgen en de verkeershinder terug te dringen zijn vaak aanvullende snelheidsremmende maatregelen nodig.

- Aanvullende snelheidsremmende maatregelen zijn op Heimolen nodig om de veiligheid te waarborgen en de verkeershinder (te hoge snelheid en geluidshinder voor omwonenden) terug te dringen. Hoe een mens zich gedraagt (ook in het verkeer) wordt mede bepaald door de prikkels die uitgaan van de omgeving waarin men zich bevindt. De weg door Heimolen nodigt vooral aan de west - en oostkant (laatste deel) uit om harder te rijden dan is toegestaan. Om de snelheid van het gemotoriseerde verkeer hier terug te dringen zijn aanvullende snelheidsremmende maatregelen nodig, die de weggebruiker dwingen hun snelheid te matigen.

- De maatregelen zijn mede gebaseerd op de aanbevelingen uit het rapport VVN van 20-07-2017. Aanbeveling: "Aan de westzijde van Heimolen is de poort (overgang) van de bebouwde kom onlogisch. Er is geen duidelijke verbinding te zien met de omgeving. De weg binnen en buiten de bebouwde kom is erg breed waardoor de effectiviteit van overgang laag is. De overgang eventueel verplaatsen naar de grens waar de weg smaller wordt en de bebouwing begint, of waar duidelijk te zien is dat er woningen zijn". (Voor het hele rapport van VVN zie het item Links op deze website).

- De genoemde maatregelen in het document zijn al toegepast in de naburige (deel|)gemeenten zoals, Huijbergen, Ossendrecht en Calfven.

Maatregelen op de korte termijn aan de westkant van Heimolen.

- Komende vanuit de Antwerpsestraatweg richting versmalling borden "U nadert een 30 km zone" plaatsen aan beide kanten van de rijweg.

- Drempel tussen de versmalling aanbrengen.

- 'Bebouwde komborden' terugplaatsen naast versmalling.

- 30 km afbeelding na versmalling op het wegdek aanbrengen.

- Plaatsen smiley (permanent) op lichtmast.

- Fysieke poort ter hoogte van huisnummer 26 realiseren. (huisnummer 28 in tekening lezen als 26)

- 30 km afbeelding voor fysieke poort ter hoogte van huisnummer 26 op wegdek aanbrengen. (huisnummer 28 in tekening lezen als 26)

     

  Drempel  bij versmalling               30 km op wegdek                       Fysiek poort bij huisnummer 26. Rijweg 3.50m. Fig. 4 aan voorkant i.p.v. zwart-wit paaltje.

Maatregelen op de korte termijn aan de oostkant van Heimolen.     

- Wegversmalling aanbrengen halverwege tussen drempel en kruising Huijbergsebaan / Heimolen. (overeenkomstig afbeelding hierboven bij fysieke poort)      

- 30 km afbeelding na drempel en voor kruising Huijbergsebaan / Heimolen op wegdek aanbrengen.

- Oplossing bedenken voor de gevaarlijke situatie bij de onoverzichtelijke bocht in de weg ter hoogte van huisnummers 63, 65 en 67.

Maatregelen op langer termijn aan de westkant van Heimolen.

- Versmalling van de rijbaan vanaf de smalle doorgang bij komgrensborden tot aan de fysieke poort ter hoogte van huisnummer 26. Dit opnemen in de meerjarenplanning van de gemeente vanaf 2020. Dit mogelijk in samenhang met aanleg/verandering van profiel van de weg bij ingang TNO Heimolen BV als nieuwe bestemming definitief is.

- De fietssuggestiestrook voorzien van rood asfalt.

- Het realiseren van een alternatieve route voor het doorgaand landbouwverkeer.

Nieuw – Variant 1

Vanaf rotonde bij Markiezaatsweg/ Antwerpsestraatweg nieuwe weg realiseren tot vlak voor de A4, dan links afbuigend en daarna aansluiten op bestaande Klein Molenbeekseweg verder richting Huijbergsebaan.

Nieuw – Variant 2.

Vanuit Antwerpsestraatweg richting Heimolen na A4 voor kombord links afbuigend en daarna op huidige landbouwgrond nieuwe (landbouw) weg realiseren teruggaand richting A4. Hier voor A4 rechts afbuigend en langs de A4 weg vervolgen en in het verlengde aansluiten op bestaande Groot Molenbeekseweg verder richting Huijbergsebaan.

Maatregelen op langer termijn aan de oostkant van Heimolen.

- Op kruising Huijbergsebaan / Heimolen een rotonde aanbrengen. Dit opnemen in de meerjarenplanning van de gemeente vanaf 2020.

Maatregelen op langer termijn voor heel Heimolen.

- Het hele wegprofiel binnen de komgrens van Heimolen voorzien van nieuw asfalt. Dit opnemen in de meerjarenplanning van de gemeente vanaf 2020.